WOZ-waarde per 1 oktober 2016 openbaar

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen zal eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kunnen opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van die WOZ-waarde. Immers door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. Daarmee krijgt hij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen.

Het onderling vergelijken van woningen, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan het licht brengen dat de onderlinge verhouding tussen woningen in sommige situaties mogelijk niet goed is ingeschat. Wanneer die signalen beschikbaar komen, kan de gemeente die signalen gebruiken om of de gegevens die gebruikt zijn bij de taxatie te actualiseren of te verbeteren of het gebruikte taxatiemodel meer te verfijnen en beter aan te sluiten op de markt.

Een groot aantal gemeenten is al aangesloten op de lijst Landelijke Voorziening WOZ:  wozwaardeloket.nl

Echter, voor het inzien van WOZ-waarden van woningen in gemeenten die nog niet op deze lijst staan, kunt u de site van de desbetreffende gemeenten raadplegen of op andere wijze contact opnemen met deze gemeente.

Voor Soest is dat:  knoop-woz.nl