Prinsjesdag 2016: maatregelen kabinet

Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van het herstel van de economie en extra investeringen. Veel van de maatregelen van het kabinet waren al eerder aangekondigd, hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten:

1. Verhoogde vrijstelling schenkbelasting: om aflossing van schulden te bevorderen wordt in 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar 100.000 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

2. Loan-to-Value verlaagd naar 101%: In 2017 wordt de maximale loan-to-value (LTV) van woninghypotheken verder afgebouwd tot 101%, met als einddoel 100% in 2018. Het kabinet geeft ook aan verdere maatregelen niet wenselijk te vinden met oog op rust op de woningmarkt. Oproepen van de Europese Commissie en De Nederlandse Bank om meer maatregelen te nemen om de hypotheekschuld te beperken, worden hiermee terzijde gelegd.

3. Hypotheekrenteaftrek verlaagd naar 50%: het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek wordt in 2017 weer met een half procentpunt verder beperkt tot 50%.

4. Aanpassing NHG-grens: Vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde, zoals het geval was vóór de tijdelijke verhoging in 2009.

5. Liberalisatiegrens blijft bevroren: Met ingang van 2016 is de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren, wat moet leiden tot een aantrekkelijker investeringsklimaat in het middensegment van de huurmarkt.

6. Aanpassing WWS in Amsterdam en Utrecht: Door aanpassing van het woningwaarderingsstelsel wil het kabinet het vanaf 2017 aantrekkelijker maken om kleine nieuwbouwwoningen te realiseren in twee gebieden met grote schaarste: de COROP-gebieden Groot-Amsterdam en Utrecht.

7. Hogere huurtoeslag: Als onderdeel van het koopkrachtpakket worden de uitgaven voor de huurtoeslag vanaf 2017 structureel met € 150 miljoen verhoogd. Vanaf 2017 wordt de basishuur, met € 10,50 per maand verlaagd. Hierdoor ontvangen huurtoeslagontvangers maandelijks meer huurtoeslag. Deze maatregel komt bovenop de eerder geschrapte bezuinig op de huurtoeslag.

8. Vrije sectorhuur: Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment. Verder neemt het rijk met  ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

9. Energiebesparing koopwoningen: In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Voor deze regeling zet het kabinet 70 miljoen euro in. Van dit budget wordt 20 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van innovatieve voorstellen van bedrijven, gemeenten en andere partijen om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing, 10 miljoen euro wordt ingezet voor rentesubsidie en betere marketing van leningen uit het Nationaal Energiebespaarfonds voor eigenaren-bewoners en VVE’s.

10. Fonds Duurzaam funderingsherstel: Volgend jaar start het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning.

11. Huurcommissie: Verhuurders moeten voortaan gaan bijdragen aan de bekostiging van de Huurcommissie.

12. Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken: De subsidie aan de geschillencommissies voor consumentenklachten wordt afgebouwd en in 2019 volledig afgeschaft.

13. Fosfaatrechten voor melkvee: Per 1 januari 2017 wordt een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee van kracht om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de derogatie van de Nitraatrichtlijn.