Nieuws

Wetswijzigingen 2021 (1/19/2021)

Welke wetswijzigingen vinden er plaats per 1 januari 2021 met betrekking tot de woningmarkt? De NVM Juridische Dienst zet de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt voor u op een rij.

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor kopers jonger dan 35 jaar
Personen jonger dan 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning horen) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting indien zij aan de volgende eisen voldoen:

  1. De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan 35 jaar, en
  2. De verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
  3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Het is niet van belang of de verkrijger eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen ook jonge doorstromers die reeds een woning in bezit hebben of hebben gehad in aanmerking voor deze regeling.

1 april 2021 koopprijs lager dan € 400.000
Met ingang van 1 april 2021 is een aanvullende voorwaarde opgenomen voor de toepassing van bovengenoemde startersvrijstelling. Vanaf dan kan slechts aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling indien de koopprijs van de woning lager is dan € 400.000.

Aanhorigheden
Aanhorigheden kunnen delen in de vrijstelling, mits deze gelijktijdig met de woning worden verkregen, en op de woning het verlaagde tarief van toepassing is. Later verkregen aanhorigheden vallen onder het algemene tarief van 8 procent.

Meerdere verkrijgers
Indien sprake is van meerdere verkrijgers moet voor elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de vrijstelling. Het volgende voorbeeld schetst zo’n situatie:
Een stel van 32 jaar en 37 jaar koopt een woning met een waarde van € 300.000, waarbij zij ieder een onverdeelde helft verkrijgen. Beiden verklaren daarbij beiden duidelijk, stellig en zonder voorbehoud schriftelijk dat zij deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken. Aanvullend verklaart de verkrijger van 32 jaar dat hij nooit eerder de vrijstelling heeft toegepast. In deze situatie is de verkrijging met een waarde van € 150.000 door de verkrijger met een leeftijd van 32 jaar vrijgesteld van overdrachtsbelasting en betaalt de verkrijger met een leeftijd van 37 jaar 2% over € 150.000 (€ 3.000).

Schriftelijke verklaring bij notaris
In de praktijk komt het er op neer dat een koper die aan de voorgaande vereisten voldoet en gebruik wenst te maken van de vrijstelling voorafgaand aan de eigendomsoverdracht bij de notaris schriftelijk dient te verklaren dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Vereisten gebruik verlaagde WBR-tarief van 2 procent
Indien de startersvrijstelling niet van toepassing is dan geldt het normale tarief van 2%. Aan het gebruik van het 2% worden een aantal eisen gesteld, zo is vereist dat de verkrijger:

  1. Een natuurlijk persoon is, en
  2. De verkrijger de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken, en
  3. De verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Als gevolg hiervan kan een natuurlijk persoon die een woning verkrijgt anders dan voor zelfbewoning (maar bijvoorbeeld voor de huisvesting van zijn of haar kinderen, of om te verhuren) vanaf 1 januari 2021 geen gebruik maken van het verlaagde tarief van 2%. De verkrijger is in deze gevallen 8 procent overdrachtsbelasting verschuldigd.

Algemeen  tarief naar  8% in 2021
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 8%. Dit betekent dat niet alleen voor niet-woningen vanaf 1 januari 2021 het hogere tarief van 8% geldt, maar ook voor woningen die niet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt.

Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind en woningen die worden verkregen door niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen. Voor woningen die wel als hoofdverblijf worden gebruikt, blijft de overdrachtsbelasting 2%.

Wijziging art. 13 WBR
Artikel 13 WBR wordt gewijzigd om te voorkomen dat een partij die een woning koopt om deze niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf te gebruiken kan profiteren van de vrijstelling overdrachtsbelasting bij een doorverkoop binnen zes maanden. Leidend is in dit geval niet de maatstaf van heffing, maar de belasting die bij de eerdere verkrijging was verschuldigd in mindering wordt gebracht.

Deze situatie wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld:
Niet-starter B verkrijgt een woning voor € 350.000 en betaalt hier 2% overdrachtsbelasting over (2% van € 350.000 is € 7.000). B gaat heel kort in de woning wonen, maar draagt de woning wegens onvoorziene omstandigheden binnen zes maanden over aan K voor € 360.000. K geeft geen verklaring af dat hij de woning niet of tijdelijk als hoofdverblijf zal gaan gebruiken en komt daardoor niet in aanmerking voor de vrijstelling of het verlaagde tarief van 2%. K is daardoor in beginsel € 28.800 verschuldigd (8% van € 360.000). Op grond van artikel 13, eerste lid, WBR kan K echter de maatstaf van heffing verminderen met de waarde waarover reeds overdrachtsbelasting is betaald (€ 350.000).

Hierdoor zou K uiteindelijk zonder het toegevoegde vierde lid slechts 8% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn over € 10.000 (€ 360.000 minus € 350.000). Dit is € 800. Het belastingvoordeel voor K bedraagt door het kortstondig bewonen van de woning door B € 28.000. Het nieuwe artikel 13, vierde lid, WBR bewerkstelligt dat het voordeel niet hoger kan zijn dan het bedrag dat ter zake van de vorige verkrijging verschuldigd was tegen het 2%- tarief. K kan daarom slechts een vermindering toepassen van € 7.000 en is € 21.800 verschuldigd (8% van € 360.000 minus € 7.000).

De Wet differentiatie overdrachtsbelasting voorziet in bovenstaande regels met betrekking tot de overdrachtsbelasting. De wet is door de Tweede Kamer aangenomen en de verwachting is dat de Eerste Kamer in december dit ook zal doen.

NHG-grens naar € 325.000 in 2021
Vanaf 1 januari 2021 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 310.000 naar € 325.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Voor de NHG is het laagste van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde leidend met betrekking tot de kostengrens.

Bindend aanbod
De nieuwe NHG-kostengrens kan al gelden voor een woning die in 2020 wordt aangekocht. Het gaat erom dat het bindend aanbod wordt uitgebracht in 2021. Je kunt dus nu al een woning tot € 325.000 kopen, als het bindend aanbod maar in 2021 wordt uitgebracht.

Koopsom exclusief roerende zaken
Voor de koopsom geldt het bedrag exclusief roerende zaken. Als de koopsom € 330.000 bedraagt waarvan € 5.000 roerende zaken, dan gaat de NHG uit van de koopsom van € 325.000 (exclusief roerende zaken). Indien de geldverstrekker het bedrag dat voor de roerende zaken betaald wordt als realistisch beoordeelt, dan is NHG mogelijk. Zo niet, dan wordt de kostengrens overschreden en is NHG niet mogelijk.

Oversluiten ook onder de NHG-grens
De NHG-kostengrens geldt zowel voor aankopen als oversluiten. Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is niet mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt.

NHG-premie in 2021 blijft 0,7%
Een koper betaalt voor een hypotheek met NHG eenmalig een NHG-premie, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) is in 2020 verlaagd van 0,9% naar 0,7% over de hoogte van de hypotheek. Dit percentage blijft in 2021 0.7%. Dit betekent dat er maximaal € 2.275 aan kosten wordt gerekend voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen en maximaal € 2.411,50 voor woningen met energiebesparende voorzieningen. Het streven is om dit niveau de komende jaren vast te houden.

Hypotheekrenteaftrek daalt naar 43% in 2021
De hypotheekrenteaftrek daalt van 46% naar 43% in 2021. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken.

Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Vanaf 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2021 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 46% naar 43%. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.

Hillen-aftrek daalt naar 90% in 2021
De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3⅓ % per jaar. In 2021 bedraagt de Hillen-aftrek 90%.

De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. In 2018 heeft het kabinet besloten om de Hillen-aftrek in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3⅓% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal.

Voorbeeld 2021:
In 2021 moet u voor uw eigen woning € 1.200 eigenwoningforfait aangeven. Aan rente en aftrekbare kosten hebt u € 1.000 betaald. Per saldo is uw eigenwoningforfait dan € 200. Uw aftrek voor geen of een kleine eigenwoningschuld is € 180 (= € 200 x 90%). Dat betekent dat we het verschil van € 20 bij uw ‘inkomen uit werk en woning’ optellen.

Inkomen partner telt mee voor 90% in 2021
Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2021 het inkomen van de minst verdienende partner voor 90% meegeteld. In 2020 was dit nog 80%.

WOZ-waarde stijgt in 2021
De WOZ-waarde 2021 is de waarde van uw woning per 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar naar verwachting met 6 tot 8%.

Eigenwoningforfait daalt in 2021
In 2021 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,5 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2020 wat dit 0,6 %).

Energielabel door vakbekwaam adviseur in 2021
Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam adviseur, die daarvoor gediplomeerd is. Het Vereenvoudigd energielabel, welke op afstand zelf kan worden aangevraagd door de woningeigenaar, verdwijnt daarmee.

Nieuw voorstel VVD en CDA
Omdat vanaf 1 januari 2021 een energielabel alleen kan worden aangevraagd en opgesteld door een vakbekwaam adviseur, hebben CDA en de VVD voorgesteld om vanaf 1 juli 2021 het weer mogelijk te maken – voor consumenten (/woningeigenaren) – om de aanvraag van een label geheel digitaal te laten verlopen. Dat voorstel is op woensdag 9 december aangenomen in de Tweede Kamer. Het Ministerie van BZK zal hier de komende tijd invulling aan gaan geven.

Energielabel utiliteitsgebouwen 2021
Ook de energielabels voor utiliteitsgebouwen worden vanaf 1 januari 2021 aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Zie de website www.rvo.nl voor meer informatie.

Energielabel nodig voor plaatsing in commerciële media
Per 1 januari 2021 wordt het verplicht de energieprestatie van het gebouw of een gedeelte ervan te vermelden in advertenties voor de verkoop of verhuur van het gebouw of een gedeelte daarvan. Deze vermelding is niet meer afhankelijk van het feit of er al een geldig energielabel is afgegeven, zoals nu nog wel het geval is.

De verplichting om een (definitief) label te verkrijgen, komt dus eerder in het proces te liggen. Immers als een eigenaar (“degene die een gebouw te koop of te huur aanbiedt”) met het object in commerciële media zoals funda of Facebook naar buiten wil treden, dan dient er een label aanwezig te zijn. En niet pas op het moment van transport. Dit betekent dat voorafgaande aan plaatsing van de advertentie een geldig energielabel dient te zijn afgegeven voor het gebouw waarmee geadverteerd wordt, opdat dit energielabel kan worden vermeld in de advertentie. Helaas is er geen overgangsrecht van toepassing voor reeds aangemelde panden.

Uitzonderingen
Als er geen advertenties aan de orde zijn, is deze bepaling niet van toepassing, bijvoorbeeld bij onderhandse verkoop. De bepaling geldt ook niet voor gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet labelplichtig zijn, zoals bijvoorbeeld monumenten.

Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur welllicht in 2021
De kans bestaat dat in 2021 ook het wetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ wordt aangenomen door het parlement. Op dit moment is het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren. De opkoopbescherming moet er voor zorgen dat goedkope en middeldure koopwoningen ook in de bestaande bouw behouden kunnen blijven in het koopsegment en niet worden opgekocht door beleggers. In de door de gemeenten aangewezen gebieden waar de opkoopbescherming komt te gelden, kunnen woningen alleen in uitzonderingsgevallen worden verhuurd.

2 jaar of korter wordt 3 jaar of korter met verlengingsmogelijkheid
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om een tijdelijk huurcontact voor zelfstandige woonruimte aan te gaan voor maximaal 3 jaar. Nu kan een tijdelijk huurcontract voor zelfstandige woonruimte worden aangegaan voor maximaal 2 jaar. Ten tweede maakt het wetsvoorstel mogelijk dat tijdelijke huurcontracten (zowel zelfstandig als onzelfstandig) eenmalig kunnen worden verlengd voor een tijdelijke periode onder dezelfde voorwaarden zonder dat er een huurcontract van onbepaalde tijd ontstaat. Op dit moment kan een tijdelijk huurcontract éénmaal worden aangeboden voor maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte) en maximaal 5 jaar (onzelfstandige woonruimte). Wellicht gaat daar dus verandering in komen.

Minimum duur
Dit wetsvoorstel creëert daarnaast de mogelijkheid om een bepaalde minimumduur op te nemen in het tijdelijke huurcontract waarbij de huurder dus niet meer tussentijds kan opzeggen. Op dit moment kan de huurder wel tussentijds opzeggen bij een huurcontract van maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte) en maximaal 5 jaar (onzelfstandige woonruimte).

Huurtoeslaggrens en Huurliberalisatiegrens naar € 752,33 in 2021
De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2021. In 2020 was deze vastgesteld op 737,14.

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt lager in 2021
Huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende isolatiemaatregelen als je minimaal twee energiebesparende maatregelen toepast. Met energiebesparende isolatiemaatregelen wordt bedoeld isolatie van spouw, dak, gevel, vloer of glas. Tot en met 31 december 2020 wordt er circa 30% van de isolatiekosten vergoed. Per 1 januari 2021 zal dit percentage lager zijn. Het exacte percentage is nog niet bekend. De subsidieregeling geldt alleen voor bestaande woningen. De SEEH gaat deels vanaf 2021 over in de Investeringssubsidie Duurzame Energie.

Nieuw energielabel per 1 januari 2021 (1/13/2021)

Al sinds 2008 is bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen een geldig energielabel verplicht, maar wat is er veranderd per 1 januari 2021?

Het is voor woningeigenaren vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om het (vereenvoudigd) label digitaal aan te vragen, maar reeds verstrekte labels behouden wel hun geldigheidsduur van 10 jaar.

Vanaf 1 januari 2021 moet een vakbekwaam adviseur echt langskomen om het label te bepalen. Het label wordt hiermee nauwkeuriger en het is mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Het nieuwe label draagt bij aan bewustwording en is een stimulans voor verduurzaming, en daarmee voor energiebesparing en CO2-reductie. Een energieadviseur is te vinden via www.centraalregistertechniek.nl.

Het nieuwe vakbekwame energielabel wordt bepaald aan de hand van de Nederlandse technische afspraak (NTA) 8800 en vermeldt het gebruik van het aantal kWh/m2 fossiele energie per jaar. De labelklasse loopt van A++++ naar G.

De kosten voor het aanvragen van het label gaan sterk omhoog: in plaats van ca € 10 voor het vereenvoudigde label gaat het vakbekwame energielabel naar verwachting ca € 190 kosten. Per 1 januari 2021 is het voor een gebouweigenaar ook verplicht om de labelletter te vermelden wanneer het gebouw in commerciële media te koop of te huur wordt aangeboden, bijvoorbeeld Funda. De labels worden geregistreerd in de landelijke registratiedatabase EP-online. U kunt via deze site eveneens eenvoudig achterhalen of er al een definitief energielabel aanwezig is. Bij niet naleving zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete opleggen, echter de hoogte hiervan is nog niet bekend.

Paleis Soestdijk wordt deels een hotel (6/9/2017)

Paleis Soestdijk wordt deels een hotel. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De nieuwe eigenaar wordt Made by Holland, dat ook de kracht van het Nederlands bedrijfsleven wil laten zien. Het consortium betaalt 1,7 miljoen euro aan de staat voor Soestdijk.

 

Op de bovenste verdieping van het voormalige paleis van prinses Juliana en prins Bernhard komen zo’n veertien hotelkamers. Verder is er in Soestdijk straks ruimte voor tentoonstellingen, waarin te zien is wat Nederland te bieden heeft op het gebied van architectuur, agricultuur, milieu, voedsel en water. Het paleis en de tuinen veranderen niet, maar elders op het landgoed moet ruimte zijn voor evenementen, horeca en hotels. Ook aan de overzijde van Soestdijk komt horeca, onder meer in de Koninklijke Stallen. Een groot deel van het nu nog afgesloten bosgebied wordt voor iedereen toegankelijk. Op het terrein van de voormalige kazerne van de marechaussee komen 65 huizen. De voltooiing van alle plannen gaat tien tot vijftien jaar duren.

 
Paleis Soestdijk staat al dertien jaar leeg. In 2015 kon iedereen zijn toekomstideeën voor het paleis insturen. Er kwamen toen 120 ideeën binnen. De afgelopen jaren is dat aantal teruggebracht naar plannen van drie partijen. Zij mochten eind april een bod doen. Made by Holland blijkt nu de winnende partij en verslaat daarmee het initiatief Eden Soestdijk en het plan Buitenplaats Soestdijk. Eden Soestdijk heeft laten weten het project op een andere plek alsnog te willen realiseren.

 

Het consortium van kopers bestaat onder meer uit de Londense projectontwikkelaar Meyer Bergman, waarin de Nederlandse familie Meijer een grote rol speelt. Deze is ook eigenaar van de Westergasfabriek in Amsterdam. Eerder bleek al dat de drie plannen allemaal voldoen aan de criteria, in deze beslissende ronde ging het alleen nog over de hoogte van het bod.


Paleis Soestdijk werd in 1650 gebouwd voor een Amsterdamse burgemeester en is sinds 1815 in gebruik door de koninklijke familie. Prinses Juliana en prins Bernhard namen in 1937, na hun huwelijk, intrede in het paleis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weken ze uit naar het buitenland en woonden Duitse officieren er.
 Toen Juliana in 1948 koningin werd, werd Soestdijk de koninklijke residentie. Het verloor die titel toen prinses Beatrix in 1980 koningin werd. Juliana en Bernhard bleven tot hun dood in 2004 in het paleis wonen. Sindsdien staat het leeg.

WOZ-waarde per 1 oktober 2016 openbaar (10/18/2016)

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen zal eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kunnen opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van die WOZ-waarde. Immers door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving. Daarmee krijgt hij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen.

Het onderling vergelijken van woningen, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan het licht brengen dat de onderlinge verhouding tussen woningen in sommige situaties mogelijk niet goed is ingeschat. Wanneer die signalen beschikbaar komen, kan de gemeente die signalen gebruiken om of de gegevens die gebruikt zijn bij de taxatie te actualiseren of te verbeteren of het gebruikte taxatiemodel meer te verfijnen en beter aan te sluiten op de markt.

Een groot aantal gemeenten is al aangesloten op de lijst Landelijke Voorziening WOZ:  wozwaardeloket.nl

Echter, voor het inzien van WOZ-waarden van woningen in gemeenten die nog niet op deze lijst staan, kunt u de site van de desbetreffende gemeenten raadplegen of op andere wijze contact opnemen met deze gemeente.

Voor Soest is dat:  knoop-woz.nl

Prinsjesdag 2016: maatregelen kabinet (10/3/2016)

Prinsjesdag stond dit jaar vooral in het teken van het herstel van de economie en extra investeringen. Veel van de maatregelen van het kabinet waren al eerder aangekondigd, hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten:

1. Verhoogde vrijstelling schenkbelasting: om aflossing van schulden te bevorderen wordt in 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar 100.000 euro. Voorwaarde is dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

2. Loan-to-Value verlaagd naar 101%: In 2017 wordt de maximale loan-to-value (LTV) van woninghypotheken verder afgebouwd tot 101%, met als einddoel 100% in 2018. Het kabinet geeft ook aan verdere maatregelen niet wenselijk te vinden met oog op rust op de woningmarkt. Oproepen van de Europese Commissie en De Nederlandse Bank om meer maatregelen te nemen om de hypotheekschuld te beperken, worden hiermee terzijde gelegd.

3. Hypotheekrenteaftrek verlaagd naar 50%: het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek wordt in 2017 weer met een half procentpunt verder beperkt tot 50%.

4. Aanpassing NHG-grens: Vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde, zoals het geval was vóór de tijdelijke verhoging in 2009.

5. Liberalisatiegrens blijft bevroren: Met ingang van 2016 is de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren, wat moet leiden tot een aantrekkelijker investeringsklimaat in het middensegment van de huurmarkt.

6. Aanpassing WWS in Amsterdam en Utrecht: Door aanpassing van het woningwaarderingsstelsel wil het kabinet het vanaf 2017 aantrekkelijker maken om kleine nieuwbouwwoningen te realiseren in twee gebieden met grote schaarste: de COROP-gebieden Groot-Amsterdam en Utrecht.

7. Hogere huurtoeslag: Als onderdeel van het koopkrachtpakket worden de uitgaven voor de huurtoeslag vanaf 2017 structureel met € 150 miljoen verhoogd. Vanaf 2017 wordt de basishuur, met € 10,50 per maand verlaagd. Hierdoor ontvangen huurtoeslagontvangers maandelijks meer huurtoeslag. Deze maatregel komt bovenop de eerder geschrapte bezuinig op de huurtoeslag.

8. Vrije sectorhuur: Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in bestemmingsplannen gebieden exclusief kunnen aanwijzen als plek voor huurwoningen in het middensegment. Verder neemt het rijk met  ‘samenwerkingstafels’ het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod aan huurwoningen in het middensegment.

9. Energiebesparing koopwoningen: In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen. Voor deze regeling zet het kabinet 70 miljoen euro in. Van dit budget wordt 20 miljoen euro gebruikt voor de uitvoering van innovatieve voorstellen van bedrijven, gemeenten en andere partijen om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparing, 10 miljoen euro wordt ingezet voor rentesubsidie en betere marketing van leningen uit het Nationaal Energiebespaarfonds voor eigenaren-bewoners en VVE’s.

10. Fonds Duurzaam funderingsherstel: Volgend jaar start het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds kan huiseigenaren uitkomst bieden met een lening bij noodzakelijk herstel van de fundering van hun woning.

11. Huurcommissie: Verhuurders moeten voortaan gaan bijdragen aan de bekostiging van de Huurcommissie.

12. Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken: De subsidie aan de geschillencommissies voor consumentenklachten wordt afgebouwd en in 2019 volledig afgeschaft.

13. Fosfaatrechten voor melkvee: Per 1 januari 2017 wordt een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee van kracht om te kunnen voldoen aan de voorwaarden bij de derogatie van de Nitraatrichtlijn.

Aangenomen wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt (4/21/2016)

Op 12 april 2016 is het wetsvoorstel Doorstroming huurmarkt aangenomen door de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer op 9 februari 2016 al had ingestemd. Het wetsvoorstel bevat diverse ingrijpende wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte.

De voor de markt meest opvallende wijziging betreft de mogelijkheid tijdelijke (korte) huurovereenkomsten te sluiten, waarbij de huurder aan het einde van de termijn zal moeten vertrekken. De wet bevat op dit moment een categorie huurovereenkomsten ‘naar zijn aard van korte duur’, maar slechts een beperkt aantal huurovereenkomsten valt onder die categorie. Door de aangenomen wetswijziging zal het voor iedere verhuurder mogelijk zijn huurovereenkomsten te sluiten voor een korte periode.

Huurovereenkomst voor bepaalde korte tijd 
Zelfstandige woningen – max. 2 jaar: het wordt mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor een maximale duur van twee jaar.
Onzelfstandige woningen – max. 5 jaar: het wordt mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor een maximale duur van vijf jaar.

Beëindiging 
Na afloop van de hierboven genoemde maximale duur (de termijn mag ook korter zijn), eindigt de huurovereenkomst zonder dat deze opgezegd hoeft te worden. De verhuurder moet de huurder wel tijdig waarschuwen voor het einde van de huurovereenkomst, anders eindigt de huurovereenkomst toch niet.

Voortzetting
Wordt de huurovereenkomst na afloop van de hierboven genoemde maximale duur voortgezet (de huurder mag blijven zitten en blijft huur betalen), dan ontstaat een ‘normale’ huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (reguliere huurovereenkomst, waarvoor limitatieve opzeggingsgronden gelden).

Toetsen huurprijs 
Huurders van woningen hebben op dit moment op grond van de wet de mogelijkheid om hun huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie binnen zes maanden nadat de huurovereenkomst is ingegaan. Voor huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst wordt gesloten, wordt die termijn van zes maanden opgerekt tot de gehele duur van de tijdelijke huurovereenkomst plus zes maanden (voor het geval partijen besluiten tot voortzetting van de huurovereenkomst).

Andere wijzigingen 
Het wetsvoorstel bevat nog meer wijzigingen:​

Opzeggingsgronden 
De opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ bestaat in feite uit verschillende subgronden. Op dit moment zijn dat: 
Renovatie (strengere eisen dan bij 290-bedrijfsruimte); 
De verhuur van een woning die is ingericht voor een gehandicapte aan een gehandicapte;
De verhuur van een woning die is ingericht en bestemd voor een oudere aan een oudere;
De verhuur van een studentenwoning aan een student.

Het aangenomen wetsvoorstel breidt die gronden uit met:
De verhuur van een jongerenwoning aan een jongere (een persoon tussen de 18 en de 28 jaar oud). Er kan vervolgens opgezegd worden als de huurder ouder is dan 28 jaar en de huurovereenkomst minimaal 5 jaar en maximaal 7 jaar heeft geduurd. 
De verhuur van een promovendiwoning aan een promovendi (net als bij de studentenwoningen kan de huur worden opgezegd indien de huurder geen bewijs meer kan tonen dat hij werkt aan een promotieonderzoek aan een universiteit). 
De verhuur van een woning voor grote gezinnen aan een groot gezin (minimaal 8 personen). De huurovereenkomst kan opgezegd worden indien minder dan 5 personen op het adres van het gehuurde staan ingeschreven.

Tussenhuur (in de praktijk ook bekend als ‘Diplomatenclausule’) 
Het feit dat een verhuurder of huurder tijdelijk uit een woning vertrekt en daarna weer wil terugkeren betreft ook een opzeggingsgrond. Voor die tijdelijke periode (die vooraf vast dient te staan), kan de woning dan aan een derde worden verhuurd waarna de verhuurder/huurder weer terug moet keren naar de woning. Die mogelijkheid geldt ook voor het geval dat een verhuurder de woning nog nooit zelf heeft bewoond of verhuurd, maar eerst voor een tijdelijke vaste periode wil verhuren voordat hij er zelf intrekt. Dit wordt aangeduid als ’tussenhuur’. Het aangenomen wetsvoorstel maakt mogelijk dat die tijdelijke vaste periode verlengd kan worden mits dit wordt afgesproken vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

Uitbreiding Leegstandwet 
Leegstandwet: Door het aangenomen wetsvoorstel is de Leegstandwet uitgebreid met de een extra categorie woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning. Ook voor deze categorie kan (na het in werking treden van het wetsvoorstel) een leegstandwetvergunning worden aangevraagd om tijdelijk (minimaal drie maanden in plaats van zes maanden zoals bij de andere categorieën) te kunnen verhuren waarbij de huurder maar een beperkte huurbescherming geniet.

Huurprijs: Inkomensafhankelijke huurverhoging en huursombenadering 
Door middel van een inkomenstoets en de mogelijkheid om de huurprijs voor huurders met een inkomen boven een bepaald niveau sneller te verhogen (indexeren) wordt geprobeerd scheefwonen tegen te gaan en doorstroming te bevorderen. Deze versnelde huurverhoging geldt overigens niet voor huurders die een huishouden hebben bestaande uit vier of meer personen en/of met minimaal één persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Ook wordt er een huursombenadering ingevoerd, dit betekent dat de volledige jaarlijkse huurverhoging die toegelaten instellingen doorvoeren aan een maximum gebonden is. Met deze maatregel wordt geprobeerd de huurprijs van een woning meer aan te laten sluiten bij de marktwaarde van de huurwoning. Er wordt nog over gesproken of een dergelijke huursombenadering ook aan particuliere en commerciële verhuurders kan worden opgelegd.

Inwerkingtreding 
Het wetsvoorstel is al wel aangenomen, maar nog niet in werking getreden. Van de bovenstaande mogelijkheden kan nog geen gebruik worden gemaakt voordat de inwerkingtreding een feit is. Naar verwachting is dit 1 juli 2016.

Goed nieuws over NHG! (3/31/2016)

De kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft dit jaar toch op € 245.000! Hierover heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de NHG, overeenstemming bereikt met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. 

In het licht van de gestegen huizenprijzen wordt de verlaging van de kostengrens per 1 juli naar € 225.000 niet doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Dit schrijft de NVM.

Dat de kostengrens niet daalt, is goed nieuws voor huizenkopers. Zij kunnen voor de aankoop van een woning met een prijs tot € 231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG: een verantwoorde en betaalbare hypotheek met minder financiële risico’s.

Subsidie en hypothecaire financiering bij energiebesparende maatregelen (2/11/2016)

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Hoe de subsidieregeling er precies uit komt te zien, zal uiterlijk in de zomer bekend worden gemaakt. Een samenvatting van de geldende financieringsregels rond energiebesparende maatregelen en NulopdeMeter-woningen treft u in dit artikel.
 
Minimale toetsinkomen
Voor de normen van 2016 telt het tweede inkomen zwaarder mee bij het bepalen van het financieringslastpercentage, namelijk voor 50%. In 2015 was dit 33%. Het minimale toetsinkomen om in aanmerking te komen voor de extra hypotheekruimte is verhoogd van € 32.000,- naar € 33.000,-. De extra leenruimte hangt af van de energiebesparende maatregelen die in een woning zijn of worden toegepast.
 
Een nieuwbouw (of bestaande) NulopdeMeter-woning kopen
Bij een NulopdeMeter-woning wordt de benodigde energie voor verwarming, koeling en gebruiksinstallaties (zoals bijvoorbeeld  TV en computer) – bij normaal gebruik – opgewekt door de in de woning aanwezige installatie.  De eigenaar van een dergelijke woning heeft dan ook nauwelijks of geen energielasten (en energierekening) meer.

Bij het kopen van NulopdeMeter-woning mag dan een bedrag van € 27.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Daarnaast geldt bij aankoop van een nieuwbouw (of bestaande) NulopdeMeter-woning de gewone LTV norm van 102%.
 
Een bestaande woning tot NulopdeMeter-woning verbouwen
Bij de verbouwing van een bestaande woning naar NulopdeMeter geldt eveneens de bovengenoemde regeling met € 27.000 extra leencapaciteit. Bij verbouw naar een NulopdeMeter-woning geldt tevens een verhoging van de LTV naar maximaal 106%. Deze verhoging komt voort uit de verwachting dat de maatregelen een positief effect zullen hebben op de waarde van de woning, waardoor een hogere LTV gerechtvaardigd is.
 
Een woning met een energie index of EPC van 0,6 of lager
Bij aankoop van woning met een energie index van 0,6 of lager mag maximaal € 9.000 buiten de inkomenstoets worden gehouden.  Alle (nieuwbouw-)woningen waarvan de bouw- / omgevingsvergunning na 1 januari 2011 is aangevraagd, moeten gebouwd worden met een EPC van 0,6 of lager. Bij deze woningen kan gebruik gemaakt worden van de extra € 9.000 ruimte op de LTI. Hierbij geldt de reguliere LTV norm van 102%.
 
Een bestaande woning met energiebesparende voorzieningen verbouwen
Bij verbouw van een bestaande woning met energiebesparende voorzieningen geldt eveneens de regeling dat maximaal € 9.000 buiten de inkomenstoets mag worden gehouden. Tevens geldt de verhoging van de LTV  naar maximaal 106%.
 
De extra financiële ruimte mag daarbij uitsluitend gebruikt worden voor het financieren van de energiebesparende voorzieningen. Het is dus niet zo dat als voor een beperkt bedrag energiebesparende maatregelen worden getroffen de € 9.000 extra volledig mag worden gebruikt. 
 
Meer informatie
Achtergronden over de huidige regelgeving vindt u ook terug op de website van de rijksoverheid:  rijksoverheid – koopwoning

Wetswijzigingen in 2016 (1/11/2016)

Welke wetswijzingen vinden er plaats in 2016? 
Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij.

Hypotheekrenteaftrek 2016 daalt naar 50,5% 
In 2016 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2016 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51% naar 50,5%. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.

Loan-to-Value 2016
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2016 van 103% naar 102%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Kopers kunnen in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van het koophuis.

Nationale Hypotheek Garantie 2016
Per 1 juli 2016 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 245.000 naar € 225.000. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat het hypotheekbedrag per 1 juli 2016 nooit meer mag zijn dan € 225.000.

De NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit houdt in dat per 1 juli 2016 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 212.264. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betekent dit dat de marktwaarde van de woning eveneens maximaal € 212.264 mag bedragen.

Meer hypotheek voor tweeverdieners
Op basis van het advies van het Nibud wordt jaarlijks de maximale financieringsruimte in de regeling hypothecair krediet aangepast. Tweeverdieners krijgen iets meer financieringsruimte. Voor nader informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid:  rijksoverheid – hogere hypotheek 
Zie ook:  rijksoverheid – hypotheek

Schenkingsvrijstelling 
De tijdelijke verruimde vrijstelling tot € 100.000 is per 1 januari 2015 vervallen. Indien ouders in 2015 belastingvrij willen schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar geldt de gewone normale eenmalige vrijstelling tot € 52.752. Deze eenmalige schenkingsvrijstelling gaat per 1 januari 2016 omhoog naar € 53.016. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van een eigen woning verhoogd naar € 100.000. De schenking mag worden verspreid over drie achtereenvolgende jaren. De verkrijger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De regeling geldt ook als niet de verkrijger maar zijn partner aan de leeftijdgrens voldoet. De eis dat de verkrijger een kind van de schenker moet zijn, vervalt in 2017. Met de schenking kunnen woningbezitters hun schuldniveau verlagen, zowel direct bij aankoop van de woning als door op de bestaande schuld af te lossen. Let op! Het Belastingplan 2016, wat onder meer de Schenkingsvrijstelling van € 100.000 regelt, moet nog door de eerste kamer goedgekeurd worden.

Vermindering overdrachtsbelasting 36 maandentermijn werkt door in 2016
Heeft verkoper een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht* op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt verkoper dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerdere betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden is weliswaar vervallen per 1 januari 2015 maar kan nog doorwerken in 2016.

Voorbeeld 
Verkoper heeft een woning op 1 november 2013 in eigendom verkregen. Verkoper besluit om de woning in 2016 te verkopen. Omdat verkoper de woning ten tijde van de 36 maanden termijn heeft aangeschaft, is deze termijn ook in 2016 nog van belang. Er kan een vermindering op de heffingsgrondslag gedaan worden als verkoper het pand uiterlijk op 1 november 2016 overdraagt. Zie ook onze eerder berichtgeving.

Let op! Door de vermindering van de heffingsgrondslag krijgt verkoper de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug indien hij in artikel 2.2. van de NVM-koopovereenkomst de keuze maakt voor ‘wel’ en ‘niet’ doorstreept. Maak dit ook kenbaar aan koper voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Daarnaast dient verkoper het onderstaande artikel op te nemen in de koopovereenkomst:

Het bedrag dat koper aan verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat het totaal van het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat koper op grond van dit artikellid aan verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer niet van toepassing zou zijn. 

*Voor de berekening van de overdrachtsbelasting is het moment van de juridische overdracht van belang en niet het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Vormerkung 2016
Per 1 januari 2016 wordt de Vormerkung aangepast op twee punten: 
Wordt er derdenbeslag gelegd onder de koper ná een Vormerkung, dan kan koper aan de notaris die het transport begeleidt de koopsom betalen in weerwil van het derdenbeslag. 
Wordt er beslag gelegd ná een Vormerkung op de onroerende zaak, dan wordt het beslag op de onroerende zaak na de levering geconverteerd in een beslag op het deel van de koopprijs dat de notaris onder zich houdt nadat de anterieure beslagleggers en hypotheekhouders zijn voldaan.

Btw-tarief voor renovatie weer 21%
De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is per 1 juli 2015 vervallen. Thans bedraagt het tarief weer 21%.

Verhuurdersheffing in 2016 omhoog
Per 1 januari 2016 gaat de verhuurderheffing omhoog van 0,449% naar 0,536%.
Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren in de gereguleerde sector betalen een verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Woningen in de gereguleerde sector zijn woningen waarvan de huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens (2016: € 710,68).

Huurliberalisatiegrens in 2016 bevroren
De huurliberalisatiegrens bedraagt thans € 710,68. De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen.

Huurtoeslaggrens in 2016 bevroren
Ook de algemene huurtoeslaggrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Thans bedraagt de algemene huurtoeslaggrens € 710,68 en zal ook voor 2016 € 710,68 bedragen.

Verplicht minimum bedrag VvE reservefonds
Per 1 juli 2016 moet een VvE jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde in het reservefonds stoppen. Het reservefonds is sinds 2008 verplicht. Hoeveel geld er in het fonds moet zitten was nergens bepaald. Het wetsvoorstel dat de reservering regelt moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

WOZ-waarde in 2016 openbaar
De WOZ-waarde van woningen wordt naar verwachting vanaf het najaar 2016 openbaar.

Bron: NVM

NWWI verlaagt haar validatie-tarief (7/3/2015)

Het NWWI kent als stichting geen winstoogmerk. Dit betekent dat de kosten op basis van de exploitatie voor de opdrachtgevers zo laag mogelijk worden gehouden. Vanwege verschillende ICT aanpassingen, efficiency verbeteringen, verbeterde kwaliteit van aanlevering door de taxateurs en zeker niet onbelangrijk de sterk aantrekkende woningmarkt, is het NWWI er dit jaar in geslaagd wederom het validatie-tarief fors naar beneden bij te stellen.

De NWWI bijdrage wordt met ingang van 2 juli jl. verlaagd naar een validatie-tarief van € 45,38 incl. btw (€ 37,50 excl. btw), uitgaande van het taxeren van één objecttype.

Voor alle taxatieopdrachten welke vanaf 2 juli 0.00 uur door de taxateur zijn geaccepteerd, is het nieuwe validatie-tarief van toepassing.

Vanaf 1 juli 2015 NHG-grens naar € 245.000 (7/1/2015)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die van toepassing is op hypotheken. Een hypotheek met NHG zorgt voor korting op de hypotheekrente. Op dit moment geldt de NHG voor hypotheken tot een bedrag van € 265.000,-. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting.

Dit betekent dat bij de aankoop van een bestaande woning de koopsom plus eventuele verbouwingskosten niet meer mag bedragen dan € 250.000,00. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk eveneens € 250.000,00. NHG rekent standaard met 6% bijkomende kosten. Per 1 juli 2015 wordt de NHG-grens verlaagd naar € 245.000,-. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat per 1 juli 2015 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 231.132,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk eveneens € 231.132,-

Tip! Om nog te profiteren van de huidige NHG-grens van € 265.000,- moet de hypotheekofferte voor 1 juli 2015 zijn uitgegeven door de bank. De ondertekening van de hypotheekofferte is niet van belang.

Wetswijzigingen per 1 januari 2015 op een rij (1/5/2015)

Hypotheekrente 2015
In 2015 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2015 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51,5% naar 51%. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041. 

Loan-to-Value 2015
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2015 van 104% naar 103%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Kopers kunnen in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de waarde van het koophuis. Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. 

Eigenwoningforfait 2015
Voor het gedeelte onder € 1.040.000 stijgt het eigenwoningforfait van 0,7 procent naar 0,75 procent. Voor huizen met een woz-waarde hoger dan € 1.040.000 euro gaat het eigenwoningforfait in januari omhoog van 1,8 procent naar 2,05 procent. Die verhoging geldt alleen voor het deel van de woz-waarde boven die grens.

Aftrek rente bij restschuld 2015
Als er sprake is van een restschuld dan mag men maximaal 10 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze periode verlengd tot 15 jaar. De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat de eigenaar recht heeft op aftrek (10 dan wel 15 jaar) hoeft de eigenaar de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren. 

NHG 2015
Per 1 juli 2015 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van € 265.000 naar € 245.000.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek 2015
De tijdelijk termijn van 3 jaar zou beëindigd worden op 31 januari 2014 en worden teruggebracht tot 2 jaar. De 3 jaar wordt echter gehandhaafd. De woning die te koop staat, mag gedurende maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten als eigen woning worden aangemerkt. Voorbeeld: een woning staat met ingang van 1 mei 2015 leeg en te koop. De woning mag dan maximaal tot en met 31 december 2018 als eigen woning worden aangemerkt. Is de woning na die 3 jaar niet verkocht? Dan is de rente niet meer aftrekbaar, en wordt de woning en de schuld belast in box 3 (sparen en beleggen).

Hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur 2015
De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. 

Verlaging tijdelijke vrijstelling schenkbelasting 2015
De vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning bedraagt tot en met 31 december 2014 € 100.000. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling hoeft de ontvanger geen familie te zijn van de schenker. Ook de leeftijdsgrens van 40 jaar geldt niet. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop, aflossing van hypotheek of restschuld en verbouw van een eigen huis. Op 1 januari 2015 vervalt deze verruimde vrijstelling. Daarna is het voor ouders mogelijk om eenmalig tot € 52.281 belastingvrij te schenken voor de verwerving of kosten van een woning. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

Laag btw-tarief voor renovatie 2015
De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is verlengd tot 1 juli 2015. Deze regeling zou eindigen op 1 januari 2015, maar wordt verlengd tot 1 juli 2015. Daarna gaat het tarief naar 21%. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Voorwaarde is wel dat je huis ouder moet zijn dan twee jaar. Voor de materialen ben je wel het verhoogde tarief verschuldigd. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.

Vermindering overdrachtsbelasting van 36 maanden terug naar 6 maanden 2015
Heeft verkoper een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht* op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt verkoper dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerdere betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden. 
Voorbeeld 1: koper verkrijgt uiterlijk op 31 december 2014 een woning. Wanneer de woning vervolgens binnen 36 maanden wordt vervreemd, dan wordt de overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van de woning. 
Voorbeeld 2: koper wordt op 1 januari 2015 eigenaar van een woning. Wordt de woning vervolgens binnen 6 maanden vervreemd, dan wordt er alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van de woning.
Let op! Door de vermindering van de heffingsgrondslag krijgt verkoper de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug indien hij in artikel 2.2. van de NVM-koopovereenkomst de keuze maakt voor ‘wel’ en ‘niet’ doorstreept. Maak dit ook kenbaar aan koper voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! 
*Voor de berekening van de overdrachtsbelasting is het moment van de juridische overdracht van belang en niet het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Verhuurdersheffing 2015
Per 1 januari 2015 gaat de verhuurderheffing omhoog van 0,381% naar 0,449%.
Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen verhuren in de gereguleerde sector betalen een verhuurderheffing aan de Belastingdienst. Woningen in de gereguleerde sector zijn woningen waarvan de huur lager dan of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens (2015: € 710,68).

Huurliberalisatiegrens 2015
Per 1 januari 2015 wordt de liberalisatiegrens verhoogd van € 699,42 (2014) naar € 710,68. De liberalisatiegrens wordt per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens stijgen. Het wetsvoorstel dat de bevriezing regelt, moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

Huurtoeslag: maximale grens 2015
Ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag bedraagt € 710,68. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal 403,06 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat 389,05 euro.

Energielabel 2015
Vanaf 1 januari 2015 riskeert een woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 400 euro wanneer het energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van zijn woning ontbreekt. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat hierop vanaf 2015 controleren. De NVM heeft een dossier opgericht voor het energielabel.  
Ook voor kantoorpanden is een energielabel verplicht. De Inspectie Leefomgeving en Transport neemt ook voor kantoorpanden de handhaving voor haar rekening. 

Wijzigingen executieveilingen 2015
Per 1 januari 2015 zullen er nieuwe regels in werking treden voor de executoriale verkoop van onroerende zaken. Zo zal een executieveiling aangekondigd worden op een website en moeten de veilingvoorwaarden ten minste 30 dagen vóór de veiling worden bekendgemaakt (thans is dit slechts 8 dagen). Voor een volledig overzicht van deze wijziging kunt u contact opnemen met de Juridische Dienst.

WOZ-waarde 2015
De WOZ-waarde van woningen wordt in 2015 openbaar. De exacte datum is echter nog niet bekend. Waarschijnlijk zal de waarde halverwege 2015 openbaar gemaakt worden. 

Wijziging Energielabel per 1 januari 2015 (10/21/2014)

Nog geen energielabel? Voorkom dat u een boete riskeert! 
Vanaf 1 januari 2015 riskeert een woningeigenaar een boete die kan oplopen tot € 400,- wanneer het energielabel bij de verkoop, verhuur of oplevering van zijn woning ontbreekt. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat hierop vanaf 2015 controleren.

Hoe kan ik een energielabel aanvragen?
De woningeigenaar kan vanaf 1 januari 2015 zelf online zijn energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.
Daar wordt hij aan de hand van de volgende stappen begeleid tot aan de registratie van het energielabel:
– inloggen met DigiD
– woninggegevens aanpassen, maximaal 10 vragen over energetische maatregelen in de woning
– bewijs energetische maatregelen uploaden (zoals aankoopdocumenten, bouwtechnisch rapport, een factuur of een foto)
– erkend deskundige kiezen die de aanvraag gaat controleren
– aanvraag versturen
Een erkend deskundige controleert daarna digitaal de aanvraag, hij komt dus niet langs. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de woningeigenaar zijn definitieve energielabel. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd. Dit is het energielabel wat de woningeigenaar moet overhandigen bij verkoop, verhuur en oplevering.

Welke woninggegevens zijn nodig om het energielabel te kunnen bepalen?
Bij het aanvragen van een definitief energielabel wordt geregistreerd in hoeverre de volgende energetische maatregelen zijn genomen:
– type glas leefruimte
– type glas slaapruimte
– gevelisolatie
– dakisolatie
– vloerisolatie
– verwarming
– aparte warmwater voorziening
– ventilatie
– zonnepanelen
– zonneboiler

Hoe kan ik er als eigenaar voor zorgen dat ik aan mijn verplichtingen voldoe wanneer de woning in 2014 is verkocht terwijl de overdracht in de eerste week van 2015 zal plaatsvinden? 
Er zijn twee manieren om aan de verplichting te voldoen:
1. Zorg ervoor dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn in het dossier, zodat u vanaf 1 januari 2015 een definitief energielabel kan aanvragen via de online tool: energielabel voor woningen
2. Zorg ervoor dat er een energieprestatiecertificaat (EPA-label) aanwezig is. Dit is een duurdere oplossing, maar daarmee voldoet u wel aan de verplichting. Uiteraard kan ook worden besloten om de datum van de overdracht uit te stellen, zodat u voldoende tijd heeft om een definitief energielabel te verkrijgen.

Wanneer ontvangen de eigenaren die hun woning te koop of te huur hebben staan hun voorlopige energielabel?
Vanaf 1 januari 2015 ontvangen 5 miljoen huiseigenaren een brief met het voorlopige energielabel van het ministerie van BZK. Dit moet worden gezien als een indicatie van de energielabelklasse op basis van de bij de overheid reeds bekende gegevens over het pand. Deze indicatie volstaat niet op het moment van overdracht, daarvoor moet een woningeigenaar zelf online een definitief energielabel aanvragen. De brieven worden verdeeld over een aantal batches in vijf weken tijd verstuurd.

Prinsjesdag 2014 (9/17/2014)

 

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet de volgende maatregelen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt.

De succesvolle tijdelijke schenkregeling wordt helaas niet verlengd. Tot het einde van dit jaar kunnen bijvoorbeeld ouders hun kinderen € 100.000 belastingvrij schenken voor het aankopen, verbouwen of aflossen van een woning. Vanaf 1 januari gaat dit bedrag weer terug naar € 50.000. Mogelijk blijven bepaalde voorwaarden voor het gebruik van de schenking wel enigszins ruimer dan de oorspronkelijke regeling.

De regeling rond de renteaftrek bij een restschuld wordt daarentegen verruimd. In plaats van tien jaar, is de rente over de restschuld straks vijftien jaar aftrekbaar. De maatregel bespaart huishoudens met een restschuld honderden euro’s per maand. Daarnaast wil het kabinet de regeling voor huizenbezitters met een dubbele hypotheek uitbreiden. Eigenaren die hun huis niet verkocht krijgen, mogen in plaats van twee jaar, straks drie jaar lang de hypotheekrente aftrekken.

Ook de tijdelijke maatregel van laag BTW-tarief voor verbouw, onderhoud en renovatie van woningen wordt verlengd tot medio 2015. Dit is een gunstige impuls voor de woningmarkt, met name voor huishoudens die de komende maanden een huis kopen en vervolgens wat willen verbouwen.

Al met al is er sprake van een weliswaar beperkt aantal, maar goede maatregelen. Nu er sprake is van voorzichtig herstel, lijken kabinet, regeringscoalitie en de constructieve oppositie ervan uit te gaan dat de woningmarkt verder op eigen kracht kan aantrekken. In zekere zin heeft de woningmarkt het laatste jaar inderdaad enige veerkracht getoond: ondanks zeer ingrijpende beperkingen rond hypotheken (zowel vanuit overheid als banken) worden in veel regio’s en segmenten weer groene cijfers genoteerd.

“Er bestaan echter nog grote knelpunten die beleidsmatige oplossingen behoeven, met name op het gebied van financiering”, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Niet alleen de woningmarkt, maar ook de samenleving is sterk veranderd en bepaalde trends zetten ook door. Zo vergt de snelle flexibilisering van de arbeidsmarkt aanpassingen in het hypotheekbeleid, om aansluiting te houden op de moderne samenleving. Politiek, banken en toezichthouders zullen hierop samen met de markt en maatschappelijke vertegenwoordigers snel antwoorden moeten vinden, om de woningmarkt ook echt meer structureel weer op de rails te krijgen.”

NVM Woontoets werkt goed! (9/10/2014)

 

Een goede huurdersscreening werkt preventief tegen illegale praktijken zoals hennepteelt. De NVM Woontoets is sinds december 2012 beschikbaar voor alle NVM-makelaars. Het aantal afgenomen toetsen is toegenomen van nog geen 1.000 in de eerste helft van 2013 naar ruim 2.300 in de eerste helft van 2014.

De NVM Woontoets is een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee checkt de NVM-makelaar de identiteit en het betalingsgedrag van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever. Huurders met financiële problemen of onzuivere bedoelingen kunnen hiermee geweerd worden.

Het aandeel rode stoplichten is in een jaar tijd bijna gehalveerd, van 9% in de eerste helft van 2013 naar 5% in de eerste helft van 2014. De verklaring hiervoor lijkt te liggen in het feit dat er een preventieve werking uitgaat van het gebruik van de NVM Woontoets.

Rood
Van de 2.304 uitgevoerde controles kregen 116 een rood stoplicht. Dit lag in de meeste gevallen aan een te hoge kredietscore, waarmee het risico op betalingsproblemen onverantwoord groot is. Daarnaast werden 15 van de rode stoplichten veroorzaakt door gerechtelijke uitspraken, 5 door een vermist of gestolen ID-bewijs en 4 door een vervalst ID-bewijs.

Oranje
Het aantal oranje stoplichten (30%) geeft op het eerste gezicht een verontrustend beeld. Een oranje stoplicht houdt in dat er sprake is van een tijdelijke no-go. Niet alle controles zijn goed verlopen en niet alle resultaten zijn akkoord. Dit komt bijvoorbeeld omdat de beantwoorde vragen niet overeenkomen met de geconstateerde feiten of omdat documenten ontbraken. In dat geval is er nader onderzoek nodig.

Groen
Bij twee derde (65%) van de getoetste kandidaat-huurders verscheen een groen stoplicht. Bij een groen stoplicht blijft het uiteraard noodzakelijk dat de makelaar alert blijft op zaken als valse loonstroken of werkgeversverklaringen.

Studiefinanciering verdwijnt, leenstelsel per 2015 (6/3/2014)

Heeft het leenstelsel invloed op hypotheek starters? 
Per 1 september 2015 verdwijnt de studiefinanciering voor nieuwe studenten. De basisbeurs, voor uitwonende studenten vier jaar lang € 279,14 per maand, wordt vanaf dan een lening. Dat betekent dat studenten die in vier jaar afstuderen met ca € 15.000 schuld de opleiding verlaten. Een studieschuld drukt op de maximale leensom bij het afsluiten van een hypotheek. Gaat het leenstelsel daarmee invloed hebben op de huizenmarkt?

Bij het afsluiten van een hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker naar je financiële verplichtingen. Deze verplichtingen hebben invloed op het maximale bedrag dat je kunt lenen voor de aankoop van een huis. Een studieschuld maakt onderdeel uit van deze financiële verplichtingen. De maandlasten van een studielening bedragen volgens de rekenmethode van banken 0,75 procent van de totale lening. Grof berekend houdt dat in dat op de maximale hypotheeksom anderhalf keer de studieschuld in mindering wordt gebracht. 

De gemiddelde studieschuld in 2013 bedroeg ongeveer € 15.000, wat neer komt op € 22.500 minder leencapaciteit. Volgens deze rekenmethode zou de leencapaciteit door afschaffing van de studiefinanciering teruglopen met € 36.000. Om dit te voorkomen, wil de overheid de looptijd van de lening verlengen, van 15 jaar nu, tot 35 jaar straks.

Wanneer je met die looptijd de maandlast van de studieschuld berekent, zullen banken uitgaan van een percentage van ongeveer 0,3 procent van de totale schuld. De maandlasten van de hogere schuld dalen, waardoor zelfs een hogere maximale hypotheeksom mogelijk is dan in de huidige situatie met een lagere studieschuld. 
Dus:
Huidige situatie: bij studieschuld van € 15.000 met een looptijd van 15 jaar: € 112,50 per maand aflossen
Nieuwe situatie: bij studieschuld van € 24.000 met een looptijd van 35 jaar: € 72 per maand aflossen

Méér lenen voor je studie betekent dus niet minder lenen voor je huis.

NVM Open Huizen Dag 5 april 2014 (4/5/2014)

NVM Open Huizen Dag opnieuw groot succes!

De halfjaarlijkse NVM Open Huizen Dag is ook vandaag uitstekend bezocht. Het aantal bezoeken aan de deelnemende huizen kwam dit keer uit op ruim 140.000, zo blijkt uit een bliksemenquête van de NVM. Een op 5 deelnemende huizen kreeg ongeveer geen bezoek. Veel starters waren onder de belangstellenden. Nu de economie weer aantrekt, durven ze het aan om hun eerste woning te kopen.

De NVM Open Huizen Dag, die elk halfjaar plaatsvindt, heeft niets van zijn aantrekkingskracht verloren, zo werd vandaag duidelijk. Vorig jaar oktober, tijdens de voorgaande NVM Open Huizen Dag, kwam het aantal bezoeken uit op 125.000. Het aantal deelnemende woningen bedroeg vandaag 50.000. Dat zijn er 5.000 meer dan vorig jaar oktober.

Woningzoekenden konden vandaag, zoals altijd zonder afspraak en geheel vrijblijvend, de deelnemende woningen bezoeken. “De grote toeloop van starters duidt erop dat het vertrouwen in de woningmarkt toeneemt”, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. “En starters vormen van oudsher de motor van de woningmarkt.”

Je ziet bij de deelnemers van de NVM Open Huizen Dag een tweedeling ontstaan. Zo heb je de groep van huizen die meer bezoek krijgen vanwege een goede prijskwaliteitverhouding en de groep die daar nog niet aan voldoen en daardoor nauwelijks of geen bezoek ontvangen.

Volgens Hukker hebben ook banken steeds meer interesse in de NVM Open Huizen Dag. “Speciaal ter gelegenheid van de NVM Open Huizen Dag hebben de Rabobank en ING hun kantoren vandaag geopend. Hier konden potentiële woningkopers terecht voor het verkrijgen van hypotheekadvies. Dat geeft eens te meer aan dat de woningmarkt zich ook in die zin herstelt. Goede zaak omdat woningzoekenden zo nog beter worden bediend”, stelt Hukker.

Aanstaande donderdag, 10 april, presenteert de NVM de woningmarktcijfers over het eerste kwartaal 2014.

 

Energielabel – nieuwe regelgeving vanaf juli 2014 (3/31/2014)

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (al veel maatregelen genomen) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en een gecertificeerd adviseur geeft het af. De verplichtingen voor het energielabel veranderen naar verwachting vanaf juli 2014, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien.

Gebouwen die een energielabel moeten hebben
Woningbouw: eengezinswoningen, meergezinswoningen, recreatiewoningen > 50 m2 en woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten.
Utiliteitsbouw: gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch), horecagebouwen, kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen, bijeenkomstgebouwen, onderwijsgebouwen, sportgebouwen en winkels.

Gebouwen die geen energielabel hoeven
– gebouwen met een industriefunctie, bijv. fabriekshal
– gebouwen met een overige gebruiksfunctie, bijv. schuur en garage
– tijdelijke bouwwerken, bijv. bouwkeet, noodwinkel, noodlokaal
– gebouwen voor religieuze activiteiten, bijv. kerk
– alleenstaande gebouwen met gebruiksoppervlakte van < dan 50 m2
– monumenten

Nieuwe regeling Energielabels
Bestaande woningbouw:
vereenvoudigd energielabel voor woningen verplicht bij verkoop of verhuur, naar verwachting per 1 januari 2015. Het energieprestatiecertificaat wordt dan vrijwillig. Het energielabel wordt gekoppeld aan financiële instrumenten zoals het woningwaarderingsstelsel.
Nieuwe Woningbouw:
vereenvoudigd energielabel verplicht bij oplevering, naar verwachting per 1 januari 2015. Het energieprestatiecertificaat wordt dan vrijwillig. Het energielabel wordt gekoppeld aan financiële instrumenten zoals het woningwaarderingsstelsel.
Bestaande utiliteitsbouw:
energielabel voor u-bouw verplicht bij verkoop of verhuur sinds 1 januari 2008 (ongewijzigd).
Nieuwe Utiliteitsbouw:
energielabel voor u-bouw verplicht, per 1 juli 2014.
Publieke Gebouwen:
naar verwachting per 1 juli 2014 moet het energielabel, indien aanwezig door verkoop/verhuur, op een voor het publiek zichtbare plek hangen in álle publieke gebouwen groter dan 500 m² bruto vloeroppervlakte (dus ook in ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels). Dit geldt naar verwachting per 1 juli 2015 vanaf 250 m².

Aanscherping NHG (1/8/2014)

De uitkeringsnormen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn per 1 januari 2014 aanzienlijk verscherpt. Daardoor wordt het moeilijker om een restschuld te declareren na verkoop van een woning.

Als een woningbezitter NHG-garantie heeft, neemt NHG een restschuld over als een woning verkocht moet worden vanwege langdurige inkomensdaling, bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Maar het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat de regeling uitvoert, beschouwt een hypotheek sinds 1 januari minder snel als ‘ondraaglijk hoog’.

Dat komt doordat er nu voor het eerst een splitsing is gemaakt tussen normen voor nieuwe en bestaande hypotheken. Bij een nieuwe hypotheek gaat het fonds er bij een jaarinkomen van € 33.000 bruto en een rente van 4,1 procent bijvoorbeeld nog van uit dat de woningbezitter maximaal € 728,75 per maand aan hypotheeklast mag hebben. Maar als een woningbezitter met hetzelfde modale inkomen en dezelfde rente daadwerkelijk in aanmerking wil komen voor kwijtschelding, lukt dat alleen nog als de maandelijkse hypotheeklast hoger is dan € 907,50. In dit voorbeeld gaat het om een alleenstaande met werk.

Meer gebruik en misbruik
‘Wij hoeven niet bij te springen, want u kunt het nog wel betalen’, zegt het WEW vanaf de jaarwisseling dus in meer situaties. In de Volkskrant van vandaag geeft WEW-directeur Karel Schiffer toe dat de voorwaarden zijn aangescherpt omdat steeds meer mensen gebruik én misbruik maken van de NHG. In 2012 steeg het uitkeringsbedrag met 80 %, naar € 105 miljoen.

Schiffer zegt dat vooral echtscheidingen te vaak als excuus worden gebruikt om restschulden op de NHG af te wentelen. ‘Maar wij zijn geen pinautomaat’, zegt Schiffer. Het WEW verwacht de schadelast dit jaar met 10 à 15 procent te kunnen beperken, dankzij de strengere normen. Tegelijkertijd nemen de inkomsten van het WEW toe, omdat huiseigenaren bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek een hogere premie voor NHG moeten betalen. Per 1 januari 2014 is deze premie namelijk verhoogd van 0,85 naar 1 procent van het hypotheekbedrag.

Verhoogde schenkingsvrijstelling (1/7/2014)

In het Belastingplan 2014 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tijdelijk (van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) verruimd tot € 100.000,-. Het hoeft bij deze schenking niet te gaan om een schenking van een ouder aan een kind en de schenking is ook niet leeftijdsgebonden. Dit betekent dat iedereen van een familielid of een derde belastingvrij een schenking mag ontvangen tot maximaal € 100.000.

De verhoogde schenkingsvrijstelling is geregeld in art. 33a Successiewet en art. 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. Nu het voorstel uit het Belastingplan wet is geworden, zetten wij de belangrijkste aandachtspunten van deze nieuwe regeling voor u op een rij.

Schenking in verband met de eigen woning
Om in aanmerking te komen voor de verhoogde vrijstelling van € 100.000,- moet in de aangifte een beroep gedaan worden op de vrijstelling en moet het een schenking betreffen:
– van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 lid 1 of 3 van de Wet IB 2001;
– dan wel van een bedrag:
* bedoeld voor de verwerving van een zodanige eigen woning; dan wel
* bedoeld voor verbetering of onderhoud van die woning; dan wel
* bedoeld voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning; dan wel
* bedoeld voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001; dan wel
* bedoeld voor de aflossing van een schuld die de verkrijger had op het moment direct voorafgaand aan een vervreemding van een eigen woning, voor zover deze schuld heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in artikel 3.119aa van de Wet IB 2001.

Opschortende voorwaarde moet vóór 2015 in vervulling zijn gegaan
De schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro zal op 1 januari 2015 vervallen. Schenkingen die worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, de afkoop een erfpacht- opstal- of beklemmingsrecht, de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een negatief vervreemdingssaldo eigen woning (restantschuld) moeten, op grond van art. 5 van de Uitvoeringsregeling, worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de eigen woning daadwerkelijk is verworven c.q. het erfpacht- opstal- of beklemmingsrecht is afgekocht c.q. de eigenwoningschuld of de restantschuld na verkoop is afgelost. De schenking komt fiscaal pas tot stand als de voorwaarde in vervulling gaat. Omdat de vrijstelling op 1 januari 2015 vervalt, moet de opschortende voorwaarde dus uiterlijk 31 december 2014 in vervulling zijn gegaan. Als de voorwaarde pas na die datum in vervulling gaat, geldt de vrijstelling van € 100.000,- niet meer.

Ontbindende voorwaarde bij schenking voor verbetering of onderhoud eigen woning
Als de schenking is bedoeld voor verbetering of onderhoud van de eigen woning van de begunstigde vervalt de vrijstelling als het geschonken bedrag niet in het jaar van de schenking of in de twee daaropvolgende kalenderjaren daadwerkelijk is besteed aan verbetering of onderhoud aan de eigen woning.

Eigen woning schenken: WOZ-waarde!
Als in plaats van een bedrag de eigen woning zelf wordt geschonken, is art. 21 lid 5 van de Successiewet van toepassing. Dat artikel bepaalt dat de waarde van de woning in dat geval op de WOZ-waarde gesteld moet worden. Hoe zit dat als de woning niet wordt geschonken, maar wordt gekocht tegen de waarde in het economisch verkeer en bij de levering (een deel van) de koopprijs wordt kwijtgescholden? Volgens een recente uitspraak van een rechtbank is in dat geval óók de WOZ-waarde van toepassing. Wel zou de begiftigde kunnen kiezen voor de WOZ-waarde die is vastgesteld voor het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan. Tegen deze uitspraak is overigens hoger beroep ingesteld, waarvan de uitkomst bij het opstellen van deze Update nog niet bekend is.

Valt een schenking ten aanzien van een vakantie- of recreatiewoning ook onder deze regeling?
In beginsel niet. De schenking moet namelijk betrekking hebben op een eigen woning in de zin van de Wet IB 2001, te weten: een gebouw, een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen (…) of een gedeelte van een gebouw, een schip of een woonwagen, met de daartoe behorende aanhorigheden, voorzover dat de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. In de Memorie van Toelichting op deze wet staat:

“Met dit begrip wordt gedoeld op een voor duurzaam eigen gebruik bestemde woning welke overeenkomstig deze bestemming de belastingplichtige ter beschikking staat en niet in vrij opleverbare staat is te verkopen dan nadat de belastingplichtige op een andere wijze in zijn woonbehoefte heeft voorzien. Per belastingplichtige kan slechts één woning voor hem als centrale levensplaats dienen. Een belastingplichtige die bijvoorbeeld in het kader van zijn werk een pied à terre aanhoudt in zijn directe werkomgeving, heeft voor de toepassing van deze regeling maar één eigen woning”.

Kortom, alléén als de vakantie- of recreatiewoning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat aan de belastingplichtige zou die woning als eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 aangemerkt kunnen worden en zou de schenkingsvrijstelling daarop van toepassing kunnen zijn. Maar let op: de gemeente moet toestemming geven om een dergelijke woning als permanente woonplek op te kunnen geven bij de Belastingdienst. De ene gemeente gaat hier gemakkelijker mee om dan de andere gemeente.

Combinatie met eerdere schenkingen aan de kinderen
Als de schenking wordt verkregen van de ouders, wordt het vrijgestelde bedrag van € 100.000,- verlaagd met de bedragen waarvoor de verhoogde vrijstelling op enig moment eerder al door het kind is toegepast.

Nieuwe regels hypotheek 2014 (12/11/2013)

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen.

Kabinetsplannen voor hypotheekrenteaftrek 4e schijf
Vanaf 2014 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken jaarlijks met 0,5%-punt. De opbrengst wordt teruggegeven via een verlenging van de derde schijf van de inkomstenbelasting.

Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting bij aankoop woning
Het wordt makkelijk om schenkingen in te zetten bij de aankoop van een eigen huis. De vrijstelling in de schenkbelasting wordt hiervoor tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning
U kunt in 2014 een hypotheek afsluiten tot 104% van de waarde van uw woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde woning
Tussen 2013 en 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. De overheid doet dit stapsgewijs om starters tegemoet te komen en huizenkopers tijd te geven om te sparen.
Een hogere lening blijft wel mogelijk na verbouwing of energiebesparende investeringen. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Sinds 1 januari 2013 krijgt u alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Combinatiehypotheek
Soms zijn de maandlasten bij volledige aflossing (tijdelijk) te hoog. Voor die situaties kunt u mogelijk een zogenaamde combinatiehypotheek afsluiten. De combinatiehypotheek bestaat uit 2 leningen. De 1e lening lost u annuïtair en volledig af in 30 jaar. Daarnaast kunt u een 2e lening afsluiten waaruit u (een deel van) de aflossing betaalt. Die 2e lening mag uiteindelijk maximaal 50% van de eerste lening zijn. De rente voor deze 2e lening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk verhoogd
Het grensbedrag voor het kopen van een woning met De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 2009 tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. Sinds 2012 wordt de tijdelijke verhoging geleidelijk afgebouwd:

  • per 1 juli 2012: € 320.000;
  • per 1 juli 2013: € 290.000;
  • per 1 juli 2014: € 265.000.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten, kunnen een ruimere hypotheek krijgen. De maatregel is ingegaan op 1 januari 2013.

Aftrek rente bij restschuld
Verkoopt u uw woning met verlies? Vanaf 2013 kunt u de rente en kosten voor een restschuldlening maximaal 10 jaar van de belasting aftrekken. Dit is een tijdelijke regeling. Het kabinet komt hiermee huiseigenaren tegemoet die bij verkoop van hun woning een restschuld over houden. De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In die 10 jaar hoeft u de lening niet af te lossen, echter na 10 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar van de belasting. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden onder Nationale Hypotheek Garantie
Vanaf 1 januari 2014 kunnen huiseigenaren bij verkoop van hun woning een restschuld meefinancieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze regeling geldt voor restschulden die zijn ontstaan uit de verkoop van een woning die gefinancierd is met NHG. Voorwaarde is dat de kosten voor de nieuwe woning én de restschuld onder de actuele  kostengrens van de NHG blijven. Wat daar aan restschuld boven uitstijgt mogen hypotheekverstrekkers buiten de NHG meefinancieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is 3 jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2014. Is de woning in 2011 te koop gezet? Dan bestaat voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek in 2014. Een woning die in 2011 is gekocht en bestemd is om uiterlijk in 2014 in te gaan wonen, kan tot die tijd als eigen woning worden aangemerkt. Voor belastingplichtigen die hun huis in 2012 of 2013 gekocht hebben of te koop hebben gezet, geldt weer de normale (niet verlengde) regeling. Voor hen geldt dat de maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop of aankoop van de eigen woning 2 jaar is. Zij kunnen die woning dus tot uiterlijk 31 december 2014 of 31 december 2015 als eigen woning aanmerken.

Hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur
Tot eind 2014 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling.

Wijzigingen NHG per 1 januari 2014 (12/11/2013)

Met ingang van 1 januari 2014 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De premie die betaald moet worden wanneer huizenkopers een hypotheek met NHG afsluiten, gaat omhoog. Met ingang van 2014 betaalt men 1% van het hypotheekbedrag, waar dit tarief nu nog op 0,85% ligt. Dit maakte NHG-directeur Karel Schiffer onlangs bekend. Het is niet voor het eerst dat de kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG stijgen. Zo lag dit tarief in 2011 nog op 0,7% van het hypotheekbedrag.

Een andere verandering houdt in dat banken vanaf volgend jaar risico lopen op NHG-hypotheken. Schiffer geeft aan dat er een eigen risico komt voor de banken van 10%. Banken bevestigen dat ook dat consequenties heeft voor huizenkopers. De verwachting is dat banken minder snel een hypotheek met NHG verstrekken, of dat het rentetarief voor NHG-hypotheken stijgt.

Binnenkort kunnen huizenkopers tevens hun restschuld bij verkoop van hun woning meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Vooralsnog was dat niet mogelijk, maar de regels hiervoor worden op verzoek van het kabinet per 1 januari 2014 aangepast door het Waarborgfonds Eigen Woningen. De regeling geldt voor woningen die verkocht worden onder een al bestaande NHG-lening. Aan deze nieuwe regeling zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet het totaalbedrag onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wanneer een deel van de restschuld hier toch bovenuit komt, moet dit buiten de NHG worden gefinancierd. De bovengrens ligt momenteel op € 290.000,- en zal per 1 juli 2014 omlaag gaan naar € 265.000,-. Een jaar later zal de grens nogmaals dalen en wel naar € 245.000,- en in 2016 naar € 225.000,-. 

Meer hypotheek voor energieneutraal huis (12/11/2013)

Deze week is door minister Dijsselbloem van Financiën aangekondigd dat het per 1 januari 2014 mogelijk wordt om €13.500,- extra hypotheek te krijgen voor de aankoop of verbouw van een energieneutraal huis: net zoveel energie verbruiken als je zelf opwekt. Dat is een belangrijke mijlpaal voor mensen die mooi en comfortabel willen wonen, zonder geld kwijt te zijn aan hun energierekening. Nul-op-de-energiemeter noemen we het ook wel. En dat is goed nieuws, met stijgende energierekeningen scheelt dat behoorlijk in de woonlasten. Alhoewel het te lenen bedrag van €13.500,- nog niet genoeg is voor het financieren van een complete renovatie van een bestaande woning naar energieneutraal, is het een belangrijke stap. Overigens, voor mensen die een nieuwbouwhuis kopen, is deze extra financiering wel genoeg. Steeds meer innovatieve partijen in de bouw zien de vanzelfsprekendheid om een nieuw huis ook meteen zo te maken dat het een Nul-op-de-energiemeter-woning wordt.

Wat is Nul-op-de-energiemeter?
Nul-op-de-energiemeter-woning betekent dat de meters achter de voordeur over een geheel jaar gerekend op nul eindigen; er wordt niet meer energie verbruikt aan verwarmen, koken, apparaten etc. dan het huis zelf opwekt. In de brief van minister Dijsselbloem wordt gesproken over een totale energierekening (gas en elektra) die nihil is.

Nieuwe regeling voor taxateurs per 1 juli 2013 (7/1/2013)

De voorgaande regeling
Enkele jaren geleden hebben brancheorganisaties, geldverstrekkers, validatie-instituten, consumentenorganisaties en NHG (Stichting Taxaties en Validaties (STenV)) de Regeling Werkgebied Taxateur in het leven geroepen. De stichtingen VastgoedCert en SCVM waren hierin belast met de uitvoering (registratie en controle) van deze regeling.
Ondanks positieve signalen vooraf en vele inspanningen van diverse partijen, heeft de financiële wereld deze regeling uiteindelijk niet omarmd. Besloten is derhalve om de Regeling Werkgebied Taxateur met ingang van 1 juli 2013 definitief te beëindigen.
Het gevolg hiervan is dat de registratie en de controle van de werkgebieden door de stichtingen VastgoedCert en SCVM ook per genoemde datum zullen worden beëindigd. De werkgebieden zullen dan ook niet meer via de website van de beide stichtingen worden weergegeven.

De nieuwe richtlijn
Aangezien in de praktijk veelal de norm van 20km wordt toegepast heeft de Stichting Taxaties en Validaties deze norm als basis genomen voor een verbeterde richtlijn. Gebleken is dat de 20 km-norm niet in alle gebieden even toepasbaar is. De nieuwe richtlijn geeft daarom met name enige differentiatie tussen grote steden en dun bevolkt gebied.
Het advies van de Stichting Taxaties en Validaties om tot een landelijk uniforme werkwijze te komen, is dat alle betrokken partijen met ingang van 1 juli 2013 de nieuwe richtlijn gaan hanteren.

Er wordt onderscheid gemaakt in Randstedelijke, landelijke en buitengebieden. Een opdrachtgever kan een taxateur kiezen op basis van onderstaande criteria, waarbij er wordt uitgegaan van de hemelsbreed gemeten afstand tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van de betreffende taxateur. Deze afstand wordt gemeten met behulp van de meest recente postcode 6 tabel met xy-coördinaten. 
Voor CallEgas pakt het gunstig uit! Wij mogen voor u taxeren binnen een straal van 20 km vanaf ons vestigingsadres.

Nadrukkelijk gaat het om een richtlijn. In voorkomende gevallen kunnen partijen daar in onderlinge afstemming van afwijken. Zo is het bekend dat er geldverstrekkers zijn die een eigen grote stedenbeleid voeren.

Vragen en/of opmerkingen? Call Egas!

Kostengrens woningen voor NHG per 1 juli 2013 (7/1/2013)

Per 1 juli 2013 gelden de Voorwaarden en Normen 2013-3 van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Offertes die vanaf 1 juli 2013 worden afgegeven, dienen aan deze nieuwe Voorwaarden en Normen te voldoen.  Overzicht wijzigingen:

Kostengrens woningen
De kostengrens voor woningen (inclusief kosten koper) is verlaagd van € 320.000,- naar € 290.000,-. De overige kostengrenzen zijn niet gewijzigd.

Aflossingsvrij
Conform het Kabinetsbesluit worden bestaande eigenwoningschulden gerespecteerd. In dit kader is besloten dat het opnieuw mogelijk is om bij een bestaande eigenwoningschuld de lening tussentijds aflossingsvrij te maken.  
Hierbij geldt dat het aflossingsvrije gedeelte niet meer mag bedragen dan 50% van de oorspronkelijke marktwaarde van de woning, voor zover dit leninggedeelte betrekking heeft op de bestaande eigenwoningschuld.
 
Opschortende voorwaarde
De toevoeging dat een opschortende voorwaarde niet van toepassing is bij nieuwbouwwoningen indien er sprake is van een Keurmerk, insolventieverzekering of afbouwgarantie van een woningcorporatie is komen te vervallen. De opschortende voorwaarde is van toepassing zolang
de woning feitelijk niet bewoonbaar is.  

Energiebesparende voorzieningen
De Minister van Financiën heeft besloten dat meer voorzieningen worden aangemerkt als energiebesparend. De stichting heeft haar regelgeving hierop aangepast. Dit betekent dat leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en tevens te stellen constructieonderdelen, warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren kunnen worden meegefinancierd in de lening met NHG.

Taxatierapport
Validatie-instituten dienen naast een certificering tevens een ‘aangeslotenen overeenkomst’ te hebben met de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Taxatierapporten mogen daarom uitsluitend worden geaccepteerd indien het taxatierapport is uitgebracht door een validatieinstituut die als zodanig is geregistreerd op de website van STenV: www.stenv.nl

Nieuwe speler op hypotheekmarkt (5/23/2013)

De bank NIBC biedt vanaf vandaag hypotheken aan. En daarmee heeft Nederland er een nieuwe speler bij op een markt die gedomineerd wordt door de drie grote banken: Rabobank, ABN-Amro en ING. “We spelen hiermee in op een vraag naar meer hypotheekaanbieders. Wat meer concurrentie is nooit verkeerd,” aldus een woordvoerder.

NIBC streeft ernaar binnen een aantal jaren zo’n 5 procent marktaandeel te hebben. Voorlopig zal de bank alleen annuïteitenhypotheken verkopen. NIBC zegt in de meeste gevallen een net iets lagere rente te bieden dan de grote banken.

NIBC werd in 1945 opgericht door de Nederlandse overheid met als doel de wederopbouw te financieren. Tegenwoordig is de bank eigendom van een consortium onder leiding van de Amerikaanse private investeringsmaatschappij J.C. Flowers.

In 2008 begon NIBC met het aanbieden van spaarrekeningen aan consumenten. Inmiddels heeft de bank zo’n 8,2 miljard aan spaargeld binnengehaald.

Nationale Open Huizen Dag is voor iedereen! (4/6/2013)

Veel bekende Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, doen zaterdag mee aan de Nationale Open Huizen Dag. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen woningzoekenden huizen bezichtigen van tal van BN’ers die hopen daarmee een koper voor hun optrekje te vinden.

Sjimmy Bruijninckx doet volgens Bekendeburen.nl mee. Misschien ruikt het wel naar versgebakken appeltaart in het herenhuis dat de voormalig Shownieuwspresentatrice in Rijswijk te koop heeft staan voor € 599.000. De koper krijgt er acht kamers voor.

Mogelijk heeft Dennis van der Geest een mooi boeket bloemen in huis gehaald om zijn gasten te interesseren voor zijn eengezinswoning in Velserbroek, waar tegenwoordig een prijskaartje van € 359.000 aan hangt.

Milika Peterzon houdt open huis in haar appartement in Hilversum waar de voormalig SBS-presentatrice € 189.000 voor vraagt. Ontbijtnieuwspresentator Jan de Hoop heeft zijn dubbele appartement in Rotterdam spik en span voor het geval een mogelijke koper aanbelt. De woning aan de oever van de Maas staat te koop voor € 595.000.

In Broek in Waterland zit Karin Bloemen met de koffie klaar in haar woning met speciale actieprijs van € 754.200. ‘’De eigenaren ontvangen u met een huiselijke cappuccino en een heerlijk stuk appeltaart’’, belooft de makelaar op Funda.

In Amsterdam houdt Gallyon van Vessem open huis in haar luxe woning aan het Vondelpark en Barbara de Loor in haar appartement aan de Amstel. Rob Bolland doet mee met zijn huis in Bussum. Pernille La Lau gaat in het pittoreske Weesp rondleidingen geven. ‘’Met het openzetten van haar deur hoopt de Koffietijdpresentatrice na vier jaar eindelijk een koper te vinden’’, schrijft bekendeburen.nl.

Huizenmarkt langzaam op de goede weg (3/19/2013)

Volgens de Nederlandse Bank (DNB) is de Nederlandse huizenmarkt langzaam op weg naar een gezonde markt waarin vraag en aanbod in balans zijn. Dat blijkt uit een persbericht over het jaarverslag van 2012.

Volgens DNB is de economische teruggang in Nederland heftiger dan in de ons omringende landen en is de huizenmarkt hier voor een groot deel debet aan. De Nederlandse economie is het levende bewijs dat financiële scheefgroei in het verleden een conjuncturele prijs heeft. Dit is met name te danken aan de spectaculaire groei in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De economie groeide toen bovenmatig hard door de forse stijging van de huizenprijzen. Huiseigenaren konden hun overwaarde makkelijk te gelde maken en consumeren; daarnaast was er een hausse op de beurzen en waren de pensioenpremies te laag. Nu de huizenprijzen zijn gedaald, de pensioenpremies moeten worden verhoogd en hypotheken sneller moeten worden afgelost, wordt de keerzijde zichtbaar: minder besteedbaar inkomen en vermogen bij de burger, waardoor de consumptie en de economische activiteit ernstig vertraagt.

Het woonakkoord, waarin onder meer een einde wordt gemaakt aan de praktijk van zoveel mogelijk lenen en zo min mogelijk aflossen, is volgens DNB dan ook een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast maakt DNB zich nog altijd zorgen over de grote afhankelijkheid van banken van marktfinanciering voor hypotheken; deze marktfinanciering is namelijk steeds moeilijker beschikbaar. Een grotere betrokkenheid van pensioenfondsen bij de hypotheekfinanciering vindt DNB dan ook een goede zaak en kan de woningmarkt een duwtje in de goede richting geven.

Al met al wordt DNB langzaam aan weer positiever over de Nederlandse economie en huizenmarkt. Wel waarschuwt DBN nog voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort moet in 2014 tot onder de 3% worden gebracht. De lopende uitgaven overtreffen nog steeds de lopende inkomsten. Dat het totale tekort nog relatief beperkt is, is vooral te danken aan de ongekend lage kapitaalmarktrente en Nederland daardoor relatief weinig rentelasten heeft. DNB ziet dan ook graag aanvullende maatregelen waarbij de overheidsuitgaven beter beheerst worden. Doen we dit niet, dan laat het zich wel raden wat er gebeurt als de rente weer gaat stijgen, zo waarschuwt DNB in het persbericht.

Akkoord voor reddingsplan woningmarkt (2/13/2013)

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben bij D66, SGP en ChristenUnie steun gevonden voor hun reddingsplan voor de woningmarkt. De vijf partijen presenteerden het akkoord vanochtend.

De belangrijkste punten
– Een verlaging van de btw op renovaties en verbouwingen:was 21 procent, wordt 6 procent. Per 1 maart voor de periode van één jaar;
– Een verlaging van de verhuurdersheffing:
was 2 miljard, wordt 1,75 miljard;
– Een verhoging van de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken:
was 30 jaar, wordt 35 jaar;
– De huren stijgen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent.

Daarnaast staan ook deze maatregelen in het akkoord
Er komt een fonds voor energiebesparing waar 150 miljoen in gestoken wordt;
Er komt een fonds voor startersleningen waar niet 20 miljoen, maar 50 miljoen naartoe gaat;
Er is een huurverlaging mogelijk voor mensen die (bijvoorbeeld door werkloosheid) in inkomen achteruit gaan;
Het ombouwen van leegstaande kantoorruimte tot woningen wordt gestimuleerd;
Huiseigenaren kunnen ervoor kiezen niet 100 procent, maar 50 procent van de hypotheek af te lossen. In dat geval kan er ook minder hypotheekrente worden afgetrokken;
De hoogte van de huur wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde, zoals het kabinet aanvankelijk van plan was. Punten bepalen de huur.

Hypotheken: praktijkvoorbeelden (12/17/2012)

Ik heb een bestaande hypotheek. Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar als er maandelijks wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken geldt dat niet. Wel is er een voorstel om voor de hogere inkomens de hypotheekrenteaftrek vanaf 2014 met een half procent per jaar te verlagen. Dus in 2014 is de maximale aftrek 51,5%, in 2015 51% enzovoort. De verlaging gaat jaarlijks door totdat het gelijk is aan het aftrekpercentages dat de middeninkomens hebben (nu 42%).

Ik wil mijn bestaande hypotheek omzetten naar een andere geldverstrekker of andere hypotheekvorm. Wat zijn dan de gevolgen?
Bij oversluiten, aanpassing van de hypotheek of verhuizen blijft de aftrekbaarheid gelden voor de huidige hoogte van de hypotheek. Het maakt dus niet uit of dit bij dezelfde of een andere geldverstrekker is. Als de hypotheek verhoogd wordt, dan moet dat extra deel wel een annuïteiten- of lineaire hypotheek zijn. Anders is over dat deel de hypotheekrente niet aftrekbaar.

Ik heb (deels) een aflossingsvrije hypotheek maar wil graag toch gaan aflossen zodat ik aan het einde van de looptijd een lagere of geen hypotheekschuld meer heb
Wie gebruik wil maken van belastingvrij sparen in box 1 moet zijn aflossingsvrije hypotheek vóór 1 april 2013 omzetten in een (bank-)spaarhypotheek. Gebeurt dit na 1 april 2013 dan wordt de verzekering in box 3 geplaatst en moet over het opgebouwde kapitaal vermogensrendementsheffing worden betaald (voor zover de vrijstelling overschreden wordt).
Een andere optie is om de aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Ik heb al een hypotheek, en wil (op termijn) mijn woning verbouwen
Vanaf 1 januari 2013 is de hypotheekrente voor nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar als er maandelijks wordt afgelost. Dus als er sprake is van een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Dat betekent dat andere hypotheekvormen, zoals een aflossingsvrije hypotheek of een (bank-) spaarhypotheek niet meer interessant zijn voor het deel dat je meer gaat lenen.

De verplichting voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek geldt namelijk alleen voor het deel van de hypotheek dat je extra gaat lenen. Voor je oude hypotheek blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar, ongeacht de hypotheekvorm die je hebt.

Let op: als je gaat verbouwen kun je maximaal 103% van de waarde van de woning lenen. En de waarde van een woning neemt vaak minder in waarde toe dan het bedrag dat het bedrag waarvoor je gaat verbouwen. Bovendien is de waarde van woningen de afgelopen jaren gedaald. Dit kan betekenen dat je behoorlijk wat eigen geld moet inbrengen.

Een voorbeeld:
Woning gekocht in 2004 voor € 200.000. Toen een hypotheek afgesloten van € 220.000.
Huidige waarde is bijvoorbeeld gedaald naar € 190.000.
De verbouwing kost € 40.000 en de extra bijkomende kosten bedragen € 3.000.
De waarde van de woning na verbouwing is getaxeerd op € 220.000.
Maximaal kan er geleend worden: € 226.600 (namelijk € 220.000 * 1,03%).

Dubbele woonlasten jaar langer aftrekbaar
Als je tijdelijk twee woningen hebt, doordat je een nieuw huis hebt gekocht en de oude nog niet hebt verkocht, mag je tijdelijk de hypotheekrente voor beide woningen aftrekken. Dit mag maximaal in het jaar dat je twee woningen hebt, plus de twee kalenderjaren die daarop volgen. Als extra maatregel geldt nu dat mensen die in 2010 met twee woningen te maken hebben gekregen, nu een jaar extra respijt krijgen.

Sinds wanneer heb je twee woningen? 2009
Hypotheekrente aftrekbaar op beide woningen: 2009, 2010, 2011 en 2012
Sinds wanneer heb je twee woningen? 2010
Hypotheekrente aftrekbaar op beide woningen: 2010, 2011, 2012 en 2013
Sinds wanneer heb je twee woningen? 2011
Hypotheekrente aftrekbaar op beide woningen: 2011, 2012 en 2013
Sinds wanneer heb je twee woningen? 2012
Hypotheekrente aftrekbaar op beide woningen: 2012, 2013 en 2014

Na tijdelijke verhuur weer hypotheekrenteaftrek
Heb je je oude woning in de verhuur of overweeg je dat? Zodra je je oude woning verhuurt, is de hypotheekrente die betrekking heeft op de hypotheek voor die oude woning niet meer aftrekbaar. Als tijdelijke crisismaatregel geldt tot 1 januari 2014 de regel dat als de verhuur eindigt, je de hypotheekrente ook weer mag aftrekken. Dus als de verhuur eindigt voor 1 januari 2014 kun je de hypotheekrente alsnog weer aftrekken (mits je ook voldoet aan de andere criteria; zie dubbele woonlasten jaar langer aftrekbaar).

Ik wil in 2013 een ander huis kopen
Gemiddeld bedragen de bijkomende kosten ongeveer 6%, maar vanaf 1 januari 2013 mag je maximaal 105% van de waarde van de woning lenen (in plaats van 106%).
Stel je koopt een woning van € 300.000 en je bijkomende kosten zijn € 18.000.
De maximale hypotheek bedraagt € 315.000. Je moet dus € 3.000 eigen geld meebrengen.

Ik heb een lopende spaar-/beleggingsverzekering of –rekening in box 1
Voor lopende verzekeringen en rekeningen in box 1 blijft de vrijstellingsregeling gewoon gelden. Verzekeringen en rekeningen die in box 1 vallen, zijn:
Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
Spaarrekening Eigen Woning (SEW)
Beleggersrekening Eigen Woning (BEW)
Ook als je een KEW, SEW,BEW om wilt zetten in een andere vorm (SEW, KEW of BEW), dan kan dit, zolang het doelkapitaal of de inleg niet wordt verhoogd.

Ik heb een lopende spaar-/beleggingsverzekering of –rekening verzekering in box 3
Vanaf 1 januari 2013 kun je niet meer belastingvrij sparen/beleggen in een nieuwe spaar- of beleggingsverzekering of op een spaar- of beleggingsrekening (de zogenaamde SEW, KEW en BEW). Het vermogen dat je opbouwt, valt dan in box 3. En zodra je boven de vrijstelling komt, moet je belasting gaan betalen (1,2% over het saldo).

Voor mensen met nog weinig vermogen kon het voorheen interessant zijn om eerst de verzekering in box 3 te plaatsen. Pas op het moment dat het vermogen boven de ruime vrijstelling uitkwam, werd de verzekering omgezet in een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Nu de regels veranderen, is het van belang om voor 1 april 2013 een beslissing te nemen of je de verzekering in box 3 laat of overzet naar een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). 

Restschuld 10 jaar aftrekbaar (12/17/2012)

Als je een restschuld overhoudt aan de verkoop van je eigen woning, dan is de (hypotheek-)rente over die restschuld 10 jaar aftrekbaar. Die restschuld moet dan wel ontstaan (zijn) in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Er geldt geen verplichting dat die restschuld ook afgelost moet worden.

Starterslening: de eerste drie jaar niet aflossen (12/17/2012)

Per 1 januari 2013 worden alleen nog nieuwe hypotheken verstrekt, die vanaf het begin moeten worden afgelost. Ondanks deze nieuwe regels, hoeft de starterslening vooralsnog de eerste drie jaar niet te worden afgelost.

NHG: wat verandert er zoal? (12/17/2012)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de garantie op hypotheken (koopsom plus bijkomende kosten). Momenteel ligt de (tijdelijke) grens bij € 320.000,- en deze daalt stapsgewijs per 1 juli 2013 naar € 290.000 en per 1 juli 2014 naar het reguliere niveau € 265.000. 

Vanaf 1 januari 2013 is er voor startende kopers alleen nog recht op hypotheekrenteaftrek als de volledige hypotheek tenminste annuïtair in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Een aflossingsvrije hypotheek, of een deel van de hypotheek aflossingsvrij houden, is dan niet meer toegestaan. Ook (bank)spaarhypotheken zijn voor starters in 2013 geen optie meer.

U mag alleen nog kiezen voor een 50% aflossingsvrije hypotheek met een bankspaarhypotheek als er uiterlijk op 31 december 2012 sprake is van:
1. Een schriftelijke en ondertekende onherroepelijke koop-(aanneem)overeenkomst.
2. Een bestaande eigen woning is verkocht en geleverd en in 2013 wordt een nieuwe eigen woning aangeschaft.

Koop(aanneem)overeenkomst getekend in 2012 – optie 1
NHG offerte uitgebracht in 2012
Niet verplicht 100% annuïteitenhypotheek
Maximale hypotheek is 108%

Koop(aanneem)overeenkomst getekend in 2012 – optie 2
NHG offerte uitgebracht in 2013
Niet verplicht 100% annuïteitenhypotheek
Maximale hypotheek is 105%

Koop(aanneem)overeenkomst getekend in 2013
NHG offerte uitgebracht in 2013
Wel verplicht 100% annuïteitenhypotheek
Maximale hypotheek is 105%

Hypotheken algemeen: wat verandert er zoal? (12/17/2012)

Meer tijd voor omzetten hypotheek
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de termijn waarbinnen een aflossingsvrije hypotheken kan worden omgezet verlengd tot 1 april 2013. Door de termijn te verlengen, krijgen meer consumenten de kans om hun lening om te zetten. Woningbezitters die zich zorgen maken over een eventuele restschuld, kunnen dan alsnog gaan aflossen.

In 2013 is hypotheekadvies moeilijker te vergelijken
Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod. Dat is wetswijziging die financiële instellingen verplicht om hun advieskosten voor consumenten inzichtelijk te maken. Adviseurs mogen geen provisie meer ontvangen van banken waarmee zij samenwerken. De markt moet hierdoor transparanter worden.

Meer hypotheek bij zicht loonstijging
Mensen die een loonsverhoging tegemoet zien, kunnen meer lenen voor een hypotheek. Dat staat in een ministeriële regeling van de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Wonen). Nu is het al zo dat mensen die binnen een half jaar zicht hebben op een stijging van het inkomen, op basis van het nieuwe bedrag een hypotheek kunnen afsluiten. In de nieuwe regeling wordt die termijn verlengd. Er is geen maximumtermijn afgesproken, zodat huizenkopers die erop kunnen rekenen dat zij over een paar jaar loonsverhoging krijgen er ook nog in vallen.

Studieschuld
Er bestond onduidelijkheid over hoe studieschulden moesten worden meegerekend bij het verstrekken van een hypotheek. In goed overleg zijn de AFM en de NVB overeengekomen dat de hypothecair financier in de toekomst bij de berekening van de aan de studieschuld verbonden maandelijkse financiële lasten in beginsel uitgaat van 0,75% van de oorspronkelijke lening. Indien de consument tussentijds een deel van de studieschuld vervroegd heeft afgelost of wanneer de prestatiebeurs in een gift is omgezet kan de aanbieder dit meenemen in de berekening.

VastgoedPRO positief over nieuw regeerakkoord (10/29/2012)

De beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs VastgoedPRO  is positief over de plannen van de nieuwe regering. Er is in het regeerakkoord veel aandacht voor de situatie op de woningmarkt. VastgoedPRO ziet veel mogelijkheden in de voorgestelde verbeteringen en hoopt op een brede maar vooral bestendige steun vanuit het parlement. Uiteraard zal VastgoedPRO kritisch kijken naar de invulling van de details.

Enkele speerpunten zijn:
1. Starterslening: “de gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland uitbreiden“;
2. Huurwoningmarkt en de koopwoningmarkt meer op elkaar laten aansluiten: ‘scheefwonen’ harder aanpakken en huren marktconform maken.
3. Stapsgewijze beperking van de hypotheekrenteaftrek in combinatie met koopkrachtbehoud.
4. De restschuld financierbaar maken.
5. Het verlaagde tarief voor de 2% overdrachtsbelasting woningen voortzetten. Voor bedrijfsruimten was en blijft het percentage 6%.
6. Er komt een speciale ‘Minister van Wonen en Rijksdienst’; hierdoor krijgt de woningmarkt de aandacht die het verdient.

Overdrachtsbelasting gedraagt zich grillig (9/20/2012)

Als u juridisch of economisch eigenaar wordt van een onroerende zaak, moet u overdrachtsbelasting betalen over de waarde in het economisch verkeer. Dit is de hoogste verkoopprijs die u kunt krijgen als u de onroerende zaak te koop aanbiedt op de vrije markt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat die minimaal gelijk is aan de koopsom plus de eventuele lasten (bijvoorbeeld de extra kosten bij een veiling).

Mogelijk koopt u een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar is geworden van diezelfde onroerende zaak. De Belastingdienst vermindert dan de waarde van de onroerende zaak met het bedrag dat de verkoper betaalde toen hij eigenaar werd.

Dit gebeurt alleen als:
– de verkoper overdrachtsbelasting heeft betaald
– de verkoper omzetbelasting heeft betaald. De verkoper moet in dat geval een particulier zijn of een ondernemer die geen met btw belaste prestaties verricht.
U betaalt dus minder belasting dan de verkoper moest betalen.
De verkoper krijgt geen geld terug van de Belastingdienst.

Van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 is de termijn van 6 maanden tijdelijk verlengd tot 12 maanden, maar alleen voor woningen. Voor woningen die zijn gekocht vanaf 1 januari 2012 gold weer de ‘vertrouwde’ termijn van 6 maanden.

Echter, om de woningmarkt te stimuleren, is vanaf 1 september 2012 de termijn van 6 maanden verlengd naar 36 maanden voor alle onroerende zaken of rechten op een onroerende zaak. De termijn van 36 maanden geldt als de verkoop plaatsvond op of na 1 september 2012.

Overigens wordt er wel een verschillend tarief gehanteerd.
Voor woningen geldt een tarief van 2% (ook vakantiewoningen).
Voor andere onroerende zaken zoals bedrijfspanden geldt een tarief van 6%.

 

Wet sanctionering energielabel nog niet aangenomen (6/30/2012)

Op 27 juni jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel van de regering over de sanctionering van het energielabel. Er is van met name CDA en VVD kant veel kritiek op het wetsvoorstel, dat gezien wordt als meer bureaucratie en meer kosten. Vanuit de PvdA en Groenlinks wordt het voorstel gesteund, zij zien het voorstel als een kans voor een beter milieu en een middel tegen de stijgende energiekosten. 

CDA en VVD zijn met name tegen de sanctie, het niet passeren van de transportakte door de notaris bij het ontbreken van een energielabel. CDA en VVD laten de mogelijkheid van een “energielabel light” onderzoeken. Daarbij wordt het energielabel bepaald aan de hand van het bouwjaar. Er zijn geen besluiten genomen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Haagse maatregelen op een rijtje (4/29/2012)

Het bezuinigingspakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het op 26 april jl. gisteren eens werden, moet nog worden uitgewerkt, maar een groot aantal maatregelen is al concreet. Een overzicht van wat ons te wachten staat rond het werk en op de huizenmarkt en wat er duurder wordt.

Werken
We moeten langer blijven werken. Volgend jaar al zal een eerste stap worden gezet door de AOW-leeftijd met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 66 bereikt en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67.

Werkgevers gaan de eerste 6 maanden de WW-uitkering betalen. De ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing.

De lonen van ambtenaren zullen dit en volgend jaar niet worden verhoogd. De nullijn geldt niet voor werknemers in de zorg. 

In de marktsector wordt loonmatiging fiscaal bevorderd; loonstijgingen worden zwaarder belast. 

Mensen met hoge inkomens en bonussen worden volgend jaar belast met een crisisheffing. De heffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30 naar 75 procent. 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Mensen moeten dichter bij hun werk gaan wonen.

Kopen
Het hoge btw-tarief gaat van 19 naar 21 procent. Dat wil zeggen dat zaken als meubelen, elektronica en kleding duurder worden. Ook voor diensten, van kapper tot makelaar, moet meer btw worden betaald.

Voedingsartikelen houden het lage btw-tarief van 6 procent.

De belasting op energie en accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaan omhoog.

Eigen bijdragen in de gezondheidszorg gaan omhoog. Mensen met lage inkomens krijgen compensatie via de zorgtoeslag.

Wonen
De renteaftrek voor nieuwe hypotheken wordt alleen gegeven als er wordt afgelost. De annuïteitenhypotheek moet de norm worden.

De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent wordt blijvend.

De huren voor huurders met een jaarinkomen van 33.000 tot 43.000 euro worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent.

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Mensen moeten dichter bij hun werk gaan wonen.

VastgoedPRO voorstander voortzetten lagere overdrachtsbelasting woningen (3/28/2012)

Vorig jaar werd door het kabinet een stimuleringsmaatregel voor de woningmarkt in het leven geroepen. Met deze regeling werd de overdrachtsbelasting, de belasting die moet worden betaald bij de aankoop van een woning, voor een jaar verlaagd van 6 naar 2%. De overheid wilde daarmee een extra financiële prikkel geven om de woningmarkt weer op gang te brengen. VastgoedPRO, de beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs met ruim 800 aangesloten leden, is altijd groot voorstander geweest van deze maatregel. Nu per 1 juli 2012 de periode voor deze tijdelijke maatregel afloopt, wordt de roep om voortzetting ervan groter. VastgoedPRO is voorstander van een blijvende verlaging van de overdrachtsbelasting.

Sceptici zeggen dat de stimuleringsmaatregel geen positieve invloed heeft gehad op de omloopsnelheid van woningen. Volgens VastgoedPRO heeft dat te maken met het feit dat, ondanks een betere betaalbaarheid van de woningen als gevolg van de regeling, de financierbaarheid door de banken sterk is beperkt in de afgelopen periode. Banken zijn het afgelopen jaar veel voorzichtiger geworden met het verstrekken van hypotheken. Ieder positief effect van de regeling is daardoor teniet gedaan. Bovendien is de periode van een jaar te kort om goed de effecten van de stimuleringsregeling  te kunnen zien.

Een ander argument om de stimuleringsregeling te stoppen, heeft te maken met de inkomsten voor de overheid. Deze zouden lager zijn omdat er minder overdrachtsbelasting moet worden afgedragen.  Ook daarvan is VastgoedPRO van mening dat de overheid uiteindelijk veel meer gebaat is bij een goed draaiende woningmarkt. Op die manier ontvangt de overheid een veelvoud aan belastinginkomsten. Een enorm groot deel van de Nederlandse economie is afhankelijk van de woningmarkt. Behalve de bouw- en aannemersbranche is ook gebleken dat na de aanschaf van een woning voor ruim 10% van de aanschafwaarde van de woning wordt gekocht aan producten en diensten. Via de reguliere BTW en vennootschapsbelasting ontvangt de overheid een veelvoud aan belastingen op het moment dat de woningmarkt weer normaal functioneert.

Toch ziet het er naar uit dat per 1 juli aanstaande de verlaging van de overdrachtsbelasting wordt teruggedraaid. Mede daarom is het voor kopers interessant om op korte termijn een koopbeslissing te nemen. Het is aan te raden om de koop te laten begeleiden door een aankoopmakelaar. Voor kopers die vóór 1 juli een koopbeslissing nemen kan de aankoopmakelaar met de verkopende partij bespreken wie het verschil aan overdrachtsbelasting gaat betalen wanneer er onverhoopt sprake is van nalatigheid, waardoor de overdracht van de woning later dan 30 juni 2012 plaatsvindt. Voor deze situatie kan een bepaling worden opgenomen in de koopakte. Makelaars aangesloten bij VastgoedPRO hebben hiervoor getoetste, actuele documenten beschikbaar.

VastgoedPRO blijft zich inzetten voor maatregelen ter stimulering van de woningmarkt.

EIB: starters zijn sleutel voor herstel woningmarkt (2/22/2012)

Het vergroten van de mogelijkheden voor starters is de sleutel voor het herstel van de woningmarkt. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek wordt vaak gezien als een belangrijke hervorming die de woningmarkt beter doet functioneren. Het is echter veel effectiever om starters te helpen een woning te kunnen kopen. Bijvoorbeeld door ze vrij te stellen van overdrachtsbelasting, of door het bouwsparen te introduceren. Dit schrijft Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het rapport “situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt” d.d. februari 2012. 

Bouwsparen is een verdergaande stap om de kosten voor starters te verlagen: zij mogen dan bijvoorbeeld vijf jaar lang maandelijks € 250 belastingvrij sparen voor de aankoop van een huis. De kosten voor deze maatregel zouden volgens het EIB deels gefinancierd kunnen worden met geld dat vrijkomt door een beperking  van de hypotheekaftrek.

Wat betreft de hypotheekrenteaftrek stelt het EIB een annuïtaire variant voor. Dit betekent dat het percentage dat afgetrokken kan worden, langzaam wordt afgebouwd. Aan het begin van de wooncarrière, als de woonlasten hoog zijn in relatie tot het inkomen, kan nog vrijwel volledig van de renteaftrek worden geprofiteerd. In latere jaren, als de woonlasten relatief laag zijn in relatie tot het inkomen, wordt de renteaftrek steeds meer beperkt. Het voordeel van deze variant is dus dat hij goed aansluit bij de levensloop.

Van Hoek onderzoekt tevens de omvang van de hypothecaire schuld in Nederland. De zorgen over een almaar verdere aangroei van de hypothecaire schulden zijn volgens hem onnodig. De totale omvang ervan zal door vergrijzing en aflossing van spaarhypotheken namelijk flink gaan dalen. Volgens het EIB is de hypotheekschuld extra snel gestegen door een toename van het eigen woningbezit, van 43% van alle woningen in 1985 naar 57% in 2011. Het effect van een groter eigen woningbezit loopt ook naar de toekomst nog door, maar daar staan twee tegengestelde effecten tegenover die samen zwaarder wegen. Zo vergrijst Nederland en de cijfers wijzen uit dat oudere mensen vergeleken met jonge gezinnen veelal een hoger inkomen hebben bij een doorgaans veel kleinere hypothecaire schuld.

Crisisbeleid levert € 1,1 miljard extra bouwproductie op (1/25/2012)

De crisismaatregelen voor de woningbouw die het kabinet in 2009 heeft getroffen, hebben de gevolgen van de crisis voor de bouwsector beperkt. Van het budget van ruim € 700 miljoen is € 360 miljoen besteed. De maatregelen hebben netto € 1,1 miljard euro aan extra bouwproductie opgeleverd in de jaren 2009, 2010 en 2011.

Op het dieptepunt van de bouwproductie in 2010 bleven hierdoor in dat jaar 8.500 arbeidsjaren binnen en buiten de bouw behouden. En dankzij de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten zijn tussen 2009 en 2011 duizenden woningen versneld opgeleverd. De verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie leverde extra bouwproductie op in de jaren 2009-2011 en heeft daar ook in 2012 een positief effect op.

De subsidieregelingen voor energiebesparing waren minder succesvol. De EBK-regeling (energiebesparingskrediet) voor particuliere woningeigenaren sloeg niet aan. Een soortgelijke regeling voor woningcorporaties leverde aanvragen voor enkele duizenden huurwoningen op, maar het budget is toch nauwelijks benut. Een regeling voor isolatieglas was succesvoller; bijna het gehele budget is gedeclareerd. Naar verwachting is onder deze regeling 1,1 miljoen vierkante meter aan isolatieglas geplaatst.

Crisis- en herstelwet heeft voor Soesterberg nu weinig zin (1/18/2012)

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen ingestemd met het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vierde tranche. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De ministerraad heeft eind december 2011 besloten dat deze permanent zal worden. In het besluit wordt onder meer vliegbasis Soesterberg aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Door deze wet kunnen milieuwetten tijdelijk opzij worden gezet, zodat er alvast kan worden gestart met bouwen. Mits je als gemeente aantoont dat je intussen wel werk maakt van de milieuregels, bijvoorbeeld met plannen voor verhuizen van bedrijven of andere voorzieningen. Opzet is te zorgen voor een impuls van de economie, omdat je veel sneller kunt bouwen.

Maar in dit tijdsbestek heeft dat eigenlijk weinig zin, concludeert Witte desgevraagd. ,,Er zijn al bouwplannen voor Soesterberg, maar die komen in deze tijd maar heel moeizaam van de grond. Hoogstens hebben we over enkele jaren wat aan die wet, maar nu zeker nog niet. De economie is er gewoon niet naar”, aldus Witte. Bij Soesterberg zijn maximaal 400 woningen gepland, waarbij Soest uitgaat van 20% goedkopere en 80% duurdere woningen, omdat er in het vliegdorp al relatief veel goedkopere woningen zijn.

Welkom thuis! (1/7/2012)

Callegas proudly presents….www.callegas.nl

Rogier, Roos en Jacqueline, dank jullie wel voor alle inspanningen en al het meedenken om deze website mooi, goed en functioneel van de grond te krijgen. Wij zijn er heel erg blij mee!

De Chinese huizenmarkt op de rand van de afgrond? (1/3/2012)

Het zou wel eens de grootste zeepbel aller tijden kunnen zijn: de Chinese huizenmarkt.

In de steden is de markt zeer grillig. Plotselinge prijsdalingen zijn de afgelopen maanden veel voorgekomen. De prijzen van nieuwgebouwde woningen in de hoofdstad daalden in november met maar liefst 35%. In Shanghai zou nog voor 22 maanden aan onverkocht vastgoed leeg staan. Toch wordt er met het oog op de werkgelegenheid maar doorgebouwd, tot halve steden zijn afgebouwd waar niemand komt te wonen.

De huizenmarkt is goed voor maar liefst 10% van de Chinese economie. Ter vergelijking: de Amerikaanse huizenmarkt was in 2005, op het hoogtepunt aldaar, goed voor 6% van het bruto binnenlands product. Als de Chinese markt instort heeft dat wereldwijde gevolgen. De binnenlandse vraag zal snel afnemen en ook internationale leveranciers van grondstoffen en bouwmaterialen worden hard geraakt.

Woningmarkt-index VS stijgt fors in november (12/30/2011)

De crisis is begonnen op de Amerikaanse vastgoedmarkt en zodoende zou daar ook het verlossende signaal vandaan moeten komen dat er beterschap in zicht is.

Het aantal aanstaande huizenverkopen (gesloten koopcontracten die nog niet zijn afgerond) is in de Verenigde Staten in november sterker dan verwacht gestegen, blijkt woensdag uit cijfers van de National Association of Realtors (NAR). De index voor aanstaande verkopen steeg ten opzichte van de voorgaande maand met 7,3% tot 100,1. Vooraf door Dow Jones Nieuwsdienst geraadpleegde economen rekenden op een veel beperktere stijging van 0,5%. Op jaarbasis was in november sprake van een stijging met 5,9% en in oktober met 9,2%.

VEH pleit voor consumentenbescherming in erfpachtwet (12/7/2011)

De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor de invoering van een erfpachtwet, waarin de basisrechten voor erfpachters worden vastgelegd en daarmee consumentenbescherming wordt gewaarborgd. “Door invoering van een erfpachtwet zullen alle erfpachtcontracten aan minimale criteria moeten voldoen en kunnen banken woningen op erfpacht weer op normale wijze financieren.”

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 8 december over de problemen met particuliere erfpacht. Die zijn begin 2010 geëscaleerd omdat banken nieuwe hypotheken voor deze woningen gingen weigeren vanwege onzekerheid of de nieuwe eigenaar een mogelijk forse stijging van de erfpachtcanon wel zou kunnen betalen. “Woningen met particuliere erfpacht werden hierdoor plotseling onverkoopbaar, omdat geen koper nog een hypotheek kreeg waarmee hij de aankoop kon financieren”, aldus VEH. 

Beslag op je huis? Bel dan Occupy (12/7/2011)

Als je een probleem hebt en niemand anders kan helpen, bel dan het O-Team. Het legioen dat de afgelopen maanden beurspleinen aller landen bezette, steekt nu de helpende hand uit: mensen die door banken worden uitgezet, kunnen op bescherming rekenen van Occupy.

In enkele steden van Amerika hebben Occupiers als eerste ontruimingen voorkomen bij mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. De actie Occupy Our Homes is gisteren van start gegaan. De ideologische strijd krijgt hiermee een praktisch karakter. Het is een verschuiving van protesten tegen de fraude op Wall Street naar het helpen van mensen die er door geschaad zijn”,

Niet alleen zitten duizenden mensen zonder huizen, er zijn ook duizenden huizen zonder mensen. Het dichttimmeren van huizen trekt criminaliteit aan, verlaagt de waarde van woningen in de buurt en vernietigt eigendom van de middenklasse.

Budget starterslening gemeente Soest aangevuld! (12/5/2011)

Met ingang van vrijdag 25 november 2011 kan er in de gemeente Soest weer een starterslening worden aangevraagd! Een starterslening overbrugt het gat tussen de verwervingskosten van de gewenste woning en het bedrag dat volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie kan worden geleend.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoef je geen rente en aflossing te betalen. Als vervolgens de maandlast toch niet haalbaar blijkt, kun je tegen betaling de gemeente vragen om een herziening. Soms is het dan mogelijk dat je tijdelijk rente en aflossing betaalt die past bij jouw inkomen op dat moment, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.

Inwoners van Soest komen voor een starterslening in aanmerking als zij voor de eerste keer een woning kopen. De verwervingskosten van deze woning mogen maximaal € 250.000 bedragen en het maximale leenbedrag is € 25.000.

Haal de informatiebrochure en aanvraagformulier af in het gemeentehuis of vraag meer informatie aan via starterslening@soest.nl.

De provincie Utrecht doet het niet slecht! (12/4/2011)

Uit onderzoek van woningmarktcijfers.nl blijkt dat de gemiddelde verkoopduur van een woning landelijk 23 maanden is. Het grootste deel van de provincie Utrecht doet het beter. In bijvoorbeeld Woerden en IJsselstein is de verkooptijd van een huis gemiddeld een jaar. De gemeenten staan daarmee in de top tien van gemeenten met de kortste verkooptijd.

In Stichtse Vecht is de verkooptijd het langst, voor wat betreft de provincie Utrecht. Het kan daar 40 tot 50 maanden duren voordat een huis is verkocht. Landelijk gezien stonden huizen in het Gelderse Renkum het langst te koop: 59 maanden.

Teruggave hypotheekrente verplicht aanwenden voor aflossing hypotheekschuld (11/28/2011)

Idee: de hypotheekrenteaftrek kan worden aangepakt zonder dat er iets aan de regelgeving hoeft te worden veranderd. De enige extra beperking binnen dit nieuwe systeem betreft het gebruik van de renteteruggaaf: die dient voortaan geheel te worden aangewend om af te lossen. Zo wordt de ‘perverse prikkel’ een aflossubsidie.

Goedkoop lenen voor renovatie monumenten makkelijker (11/23/2011)

Eigenaren kunnen voortaan gunstige leningen tegen lage rente aanvragen voor de restauratie van rijksmonumenten zoals fabrieken en kerken. Voor deze zogenaamde restauratiefondsplus-hypotheek stelt staatssecretaris Zijlstra (cultuur) vanaf 2012 jaarlijks zo’n € 17 miljoen beschikbaar. De lening kan worden aangevraagd bij het Nationaal Restauratiefonds. De rente en aflossing belanden weer in het fonds waarmee weer nieuwe hypotheken kunnen worden verstrekt. De regeling is een kopie van die voor woonhuismonumenten, die al een aantal jaren bestaat.

Belangrijkste wijzigingen nieuw Bouwbesluit (11/21/2011)

Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012 wordt de minimaal verplichte isolatiewaarde van nieuwbouw verhoogd van 3,5 naar 5 RC, conform het voorstel van Kamerlid Paulus Jansen (SP). “Het vooraf goed isoleren van huizen is tot twaalf keer goedkoper dan achteraf isoleren. Bovendien is extra isoleren niet duurder wanneer je het collectief aanpakt. De praktijk bewijst dat harde afspraken over besparing meer zoden aan de dijk zetten, dan boterzachte goede bedoelingen,” aldus Jansen.

Soest: Wonen in winkels mag (11/17/2011)

Soest heeft vandaag alle makelaars een brief gestuurd met de mededeling dat er voortaan in het dorp in winkels gewoond mag worden. Niet aan de Van Weedestraat natuurlijk, maar verder kan er veel. Ook kantoren en bedrijven kunnen omgebouwd worden om ze te verhuren of te verkopen als woonruimte, laat wethouder Harry Witte weten. De gemeente zal elk verzoek van een eigenaar of makelaar welwillend bekijken. 

Grens Nationale Hypotheekgarantie (NHG) langer verhoogd (11/17/2011)

De verhoogde grens van de NHG blijft voorlopig van kracht. Het kabinet verlengt de maatregel tot 1 juli 2012. De garantie bestaat uit een garantstelling door het Waarborgfonds voor het geld dat een huizenkoper heeft geleend. De NHG-limiet staat sinds 2009 op € 350.000 en diende eigenlijk als tijdelijke crisismaatregel. Na 1 juli zakt de grens geleidelijk naar het reguliere niveau van € 265.000. Die moet uiteindelijk in 2014 worden bereikt. De eenmalige premie voor een hypotheek met NHG gaat wel omhoog. Die stijgt van 0,55 naar 0,70 procent.

Hypotheek-aflossing-aftrek (11/8/2011)

De hypotheekrenteaftrek heeft geleid tot stimulering van schuld op een eigen woning en niet tot stimulering van het bezit van een eigen woning. Natuurlijk willen veel woningbezitters hun schuld aflossen! Aan de andere kant wil geen enkele Nederlander een financieel voordeel laten liggen.

De oplossing is dan ook: hypotheekaflossingaftrek. Geef een fiscaal voordeel op het aflossen van de hypotheek. Iedereen — overheid, politiek, gezinnen, ook starters op de woningmarkt — is hierbij gebaat. De Algemene Rekenkamer kan hier vast goede modellen voor ontwikkelen.

Markt voor mini-opslag groeit in Nederland (11/5/2011)

Ongeveer 1,2 miljoen (17% procent) van de 7 miljoen huishoudens in ons land kampen met chronisch ruimtegebrek. Verder heeft 27,8 procent van de Nederlanders spullen in huis die ze niet direct nodig hebben. Dit blijkt uit cijfers van het Nationale Self Storage Onderzoek dat werd uitgevoerd door Hogeschool InHolland. Na de invoering van het Bouwbesluit is bij veel nieuwe woningen de afgelopen jaren geen berging meer opgeleverd. Ook het stijgende aantal thuiswerkplekken en de stagnerende huizenmarkt zorgen voor structureel ruimtegebrek. Een oplossing hiervoor is mini-opslag.

Hogere hypotheek voor lage inkomens (11/5/2011)

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft laten weten dat ze meegaan met de nieuwe voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Die voorwaarden komen tot stand op advies van budgetinstituut NIBUD. Het NIBUD heeft het percentage verlaagd dat maandelijks van het inkomen verantwoord op mag gaan aan “wonen”. Omdat deze woonquote lager is geworden, staat de NHG toe het tweede inkomen voor maximaal 1/3 mee te laten wegen in de hypotheekberekeningen, vanaf 1 januari 2012. Volgens het NIBUD is dit vooral voordelig voor mensen met een eerste inkomen van € 20.000 –  € 24.000 bruto. 

Grens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2012 (11/2/2011)

Huizenkopers kunnen momenteel onder de vaak gunstige voorwaarden van de NHG-regeling een hypotheek afsluiten tot € 350.000. Of deze grens daadwerkelijk naar beneden gaat, is nog niet officieel bekend gemaakt. De Tweede Kamer heeft nog een verzoek lopen om het huidige (tijdelijke) niveau te behouden, maar Minister van Financiën De Jager wil de grens weer terugbrengen naar het oude niveau, namelijk € 265.000.

Herbestemming Postkantoor Neude te Utrecht (rijksmonument) (11/1/2011)

Een indrukwekkende hal met parabolische bogen met daartussen glasstroken waardoor daglicht toetreedt. ‘s Ochtends vanuit het oosten en ’s middags vanuit het westen. Alsof het postkantoor het middelpunt is in de communicatie met de wereld eromheen. Aan de muren beelden die de vijf werelddelen voorstellen. Zinbeeld voor de reis die post en telegrafie vanuit deze plek ondernemen naar alle uithoeken van de wereld. Wat een bijzondere architectuur! Gebouwd in “Amsterdamse school”-stijl naar een ontwerp van Joseph Crouwel. Per 28 oktober 2011 is dit hoofdpostkantoor gesloten en zal het een nieuwe bestemming krijgen als winkel en hotel. 

Allereerste aankoop door CallEgas passeert op locatie! (10/31/2011)

De aankoop van Eemnesserweg 18-3 te Baarn is wel heel origineel en feestelijk bezegeld, namelijk op het dakterras van de nieuwe woning! Notaris Sandra Viveen van notariskantoor Notea te Hilversum passeerde de akte in bijzijn van Cor Heij (Hypotheekshop Hilversum Zuid), Hugo Vries (Bos Makelaardij Baarn) en Yolande Egas (CallEgas Makelaardij Soest). Een sprankelend glaasje en een lekker hapje maakten het feestje compleet.

Pensioenfonds verstrekt hypotheek (10/30/2011)

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is de laatste tijd drastisch achteruit gehold. Dat is nadelig voor ouderen. Doordat banken aan starters bijna geen hypotheken meer verstrekken, veel te lage bedragen of tegen een te hoge rente, kunnen jonge starters niet langer terecht op de huizenmarkt die daardoor volledig op slot zit.

Henk Krol, politicus voor 50+, lanceert een plan om ouderen en jongeren in één klap te helpen en een kunstmatig generatieconflict naar de prullenbak te verwijzen: Laat de overheid aan pensioenfondsen toestemming geven zelf hypotheken te verstrekken aan startende jongeren. Dat zou kunnen met het kapitaal van de pensioenfondsen. Dat levert meer rente op dan de banken nu betalen. Omgekeerd kunnen jongeren genieten van een iets ruimer hypotheekbedrag tegen een lagere rente. Zo komt er meer geld binnen om pensioenen waardevast te houden en kunnen onze kinderen eindelijk beginnen aan een eigen huis.

5% is explain-hypotheek (10/30/2011)

De ruim 950 leden van de NVHP (erkend hypothecair planner) hebben sinds 1 augustus 2011, de datum waarop de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) van kracht werd, bij 95% van de klanten een hypotheek geadviseerd die binnen de normen van de gedragscode valt. Eén op de twintig hypotheken beliep meer dan 106% van de woningwaarde. In dergelijke gevallen gaat het om een ‘explain’-hypotheek: de adviseur moet dan met argumenten komen waarom van de GHF wordt afgeweken. Twee jaar terug constateerde toezichthouder AFM nog dat bij één op de drie hypotheken de normen van de toenmalige gedragscode werden overschreden, zonder dat daarvoor altijd een goede verklaring werd gegeven.

Bouwbesluit 2012 (10/27/2011)

De invoeringsdatum van het Bouwbesluit 2012 is uitgesteld naar 1 april 2011. Dat is de datum waarop het Bouwbesluit en de daarmee samenhangende besluiten en de wijziging van de Woningwet in werking treden. Minister Donner (BZK) kreeg de Tweede Kamer achter zich in het voortgezet algemeen overleg op 26 oktober. Er werd nog wel een aantal moties ingediend, waarover op 1 november gestemd wordt.

Problemen met hypotheekaflossing (10/27/2011)

Het aantal afgesloten hypotheken is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Echter, het aantal huishoudens met een achterstand van zeker drie maanden op de aflossing van de hypotheek is in het derde kwartaal van 2011 opgelopen tot 45.000. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR), het bureau dat schulden registreert. Vaak is echtscheiding of het verlies van een baan de oorzaak van de aflossingsproblemen. Partners kunnen in hun eentje de hypotheeklast niet meer opbrengen. Een oplossing is om het huis te verkopen, maar bij de verkoop blijft vaak een (rest)schuld over. Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit Amsterdam, benadrukt dat aflossen toch de beste oplossing is voor het wegwerken van de achterstand op de hypotheek.

Overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2% (7/1/2011)

Het kabinet wil de haperende woningmarkt stimuleren door met onmiddellijke ingang de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen van 6 procent naar 2 procent. Deze regeling loopt met terugwerkende kracht per 15 juni 2011 tot 1 juli 2012.