Kostengrens woningen voor NHG per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 gelden de Voorwaarden en Normen 2013-3 van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Offertes die vanaf 1 juli 2013 worden afgegeven, dienen aan deze nieuwe Voorwaarden en Normen te voldoen.  Overzicht wijzigingen:

Kostengrens woningen
De kostengrens voor woningen (inclusief kosten koper) is verlaagd van € 320.000,- naar € 290.000,-. De overige kostengrenzen zijn niet gewijzigd.

Aflossingsvrij
Conform het Kabinetsbesluit worden bestaande eigenwoningschulden gerespecteerd. In dit kader is besloten dat het opnieuw mogelijk is om bij een bestaande eigenwoningschuld de lening tussentijds aflossingsvrij te maken.  
Hierbij geldt dat het aflossingsvrije gedeelte niet meer mag bedragen dan 50% van de oorspronkelijke marktwaarde van de woning, voor zover dit leninggedeelte betrekking heeft op de bestaande eigenwoningschuld.
 
Opschortende voorwaarde
De toevoeging dat een opschortende voorwaarde niet van toepassing is bij nieuwbouwwoningen indien er sprake is van een Keurmerk, insolventieverzekering of afbouwgarantie van een woningcorporatie is komen te vervallen. De opschortende voorwaarde is van toepassing zolang
de woning feitelijk niet bewoonbaar is.  

Energiebesparende voorzieningen
De Minister van Financiën heeft besloten dat meer voorzieningen worden aangemerkt als energiebesparend. De stichting heeft haar regelgeving hierop aangepast. Dit betekent dat leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en tevens te stellen constructieonderdelen, warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren kunnen worden meegefinancierd in de lening met NHG.

Taxatierapport
Validatie-instituten dienen naast een certificering tevens een ‘aangeslotenen overeenkomst’ te hebben met de Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Taxatierapporten mogen daarom uitsluitend worden geaccepteerd indien het taxatierapport is uitgebracht door een validatieinstituut die als zodanig is geregistreerd op de website van STenV: www.stenv.nl